Junta de Govern Local

Què és la Junta de Govern Local?

La Junta de Govern Local (JGL) és un òrgan col·legiat de caràcter resolutori. La seva competència bàsica és la d'assessorament i assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

La JGL es constitueix obligatòriament a tots els municipis de més de 5.000 habitants. Per als municipis menors, com el nostre, existeix quan ho disposa el seu Reglament Orgànic Municipal -ROM- o ho acorda el Ple Municipal.

Membres de la Junta  de Govern Local

Marc Candela Callado, Joan Marc Flores i Riera, Anna Nogueres Vallbona, Roger Parera Roca.

Com a observadors permanents, amb veu però sense vot, també hi assisteixen: Mònica Garcia Gené, Mireia Astivill Casamayor, Gerard del Caño Grañé.

Nomenament dels membres de la Junta de Govern Local. Consulteu Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 (CIDO - Normativa local)

Lloc i data de les sessions:

La Junta de Govern Local celebrarà les sessions, amb una periodicitat setmanal, els dijous no festius a les dependències d'aquest Ajuntament. (Plaça Ajuntament, 1). La Junta no es celebra públicament a excepció d'aquelles en les que es tracten assumptes delegats pel Ple municipal.

Us informem que:

  • Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
  • En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
  • Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.
  • Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.

Consulta les actes de la Junta de Govern Local i també els decrets d'alcaldia recollits al final de cada acta:

Darrera actualització: 30.06.2020 | 14:42
Darrera actualització: 30.06.2020 | 14:42