IMPOSTOS I TAXES

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular les aportacions de la ciutadania en benefici del poble. La forma de pagament depèn de qui les gestiona

Gestionades per delegació per l'ORGT de la Diputació de Barcelona

Comunicat de la Diputació de Barcelona en relació a l'estat d'alarma per la Covid-19

Les instal•lacions de l’ -ORGT- Organisme de Gestió Tributària (oficines centrals i territorials i punts  d'informació) estaran tancades mentre duri la situació excepcional. L’atenció es mantindrà a través dels canals:
- Telemàtic (www.orgt.diba.cat). també podreu presentar escrits a través del registre telemàtic.
- Correu electrònic orgt.atenciociutadana@diba.cat,a través del qual es rebran i contestaran consultes.
- Telefònicament 932 029 802
- Per conèixer les dates de finalització de pagament voluntari dels tributs, consulteu el web: www.orgt.diba.cat
___________________________________________

L'ORGT té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

 • Electrònicament. Podreu realitzar fàcilment i en tot moment les vostres consultes i tràmits. Anar-hi 
 • Presencialment (queda anul.lat). Es pot anar a qualsevol oficina de l'ORGT amb cita prèvia. La més propera a Martorelles és la del C. de Vic, 30 de Montmeló - Tel. 93-472 91 33 -  e-mail: orgt.montmelo@diba.cat

• Impost sobre Béns Immobles –IBI (ordenança 1)
• Impost sobre activitats econòmiques –IAE (ordenança 1)
• Impost sobre vehicles de tracció mecànica (ordenança 1)
• Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (ordenança 4)
• Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries (ordenança 6)
• Taxa per aprofitament especials a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (ordenança 7)
• Taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (ordenança 10)
• Ordenança general de contribucions especials (ordenança 34)

 

Gestionades directament per l'Ajuntament

Informació a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania -OAC-

 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ordenança 5)
 • Bonificació de la taxa gestió de residus domèstics per utilització de compostador (ordenança 6) Ves al tràmit
 • Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres (ordenança 8)
 • Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues (ordenança 9)
 • Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (ordenança 11)
 • Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic (ordenança 12). Ves al tràmit
 • Taxa de celebració de matrimonis civils (ordenança 13). Ves al tràmit
 • Taxa per llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer (ordenança 19)
 • Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (ordenança 20)
 • Taxa per llicències o comprovació activitats en matèria d’urbanisme (ordenança 22)
 • Taxa per expedició de documents administratius (ordenança 23)
 • Taxa per la utilització de l’escut del municipi (ordenança 24)
 • Taxa per prestació serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i empreses (ordenança 28)
 • Taxa prestació servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials(ordenança 29)
 • Taxa prestació serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats (ordenança 35)
 • Taxa per a la utilització dels horts urbans (ordenança 36)

Gestionades per delegació a altres ens

⇒ SOREA - Tel. 93 5705554
• Taxa pel subministrament d’aigua (ordenança 17)
• Taxa pel servei de clavegueram (ordenança 25)

⇒ LLOP GESTIÓ DE L’ESPORT S.L. - Tel. 93 681 65 41
• Taxa per la prestació de serveis a la Piscina municipal (ordenança 18)

⇒ DAU ESCOLES BRESSOL - Tel. 654 604 063
• Taxa per prestació del servei d’escola bressol (ordenança 26)

Darrera actualització: 22.05.2020 | 15:18
Darrera actualització: 22.05.2020 | 15:18