Ajuts Covid 19 - Persones, principalment famílies amb infants a càrrec

L'Ajuntament ha establert tres línies d’ajuts:

 • Lloguer: l’ajut màxim podrà ser de 1.000€ i el pagament corresponent es realitzarà directament al propietari/a o immobiliària.
 • Alimentació: es farà un lot per unitat familiar amb una despesa màxima de 500€.
 • Subministraments bàsics (aigua, llum i gas): l’ajut màxim podrà ser de 500€. (Segons el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de marc, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19, no es produiran talls de llum, gas o aigua, per impagament de rebuts mentre estigui vigent l'estat d'alarma -fins i tot un mes desprès que s'aixequi-. Per tant, l’Ajuntament de Martorelles no atendrà sol·licituds de pagament de rebuts de LLUM, GAS o AIGUA mentre duri l’estat d’alarma. Posteriorment, us podreu adreçar a la Regidoria de Benestar i Família -Serveis Socials- de l'avinguda d'en Piera 70, a demanar aquesta modalitat d'ajut)

Cada unitat familiar podrà sol·licitar un màxim d’un ajut per cada un dels conceptes al mes.

(*) Si hi ha una alternativa de suport supramunicipal que ofereix ajuts sota aquests conceptes, es prioritzarà la tramitació d’aquests. En cap cas es podran compatibilitzar ajuts sota el mateix concepte.

Termini de presentació dels ajuts

Finalitza la convocatòria a partir de les 00:00 hores del 10 de juliol de 2020

Normativa reguladora

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

La resolució de les sol·licituds es tramitarà de forma urgent, atesa la situació extraordinària provocada per la declaració de l’estat d’alarma i es notificarà a les famílies de la forma més ràpida possible, en la mesura de les possibilitats

Qui pot sol·licitar-ho:

• Majors de 18 anys o estar emancipat/da legalment
• Viure i estar empadronat/da al municipi de Martorelles

• Persones afectades pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19:
- Que han perdut la feina com a conseqüència de la reducció de la plantilla o tancament de l'empresa on treballaven
- Que estan afectades per un ERTO (Expedient de Regulació d’Ocupació)
- Que acrediten no tenir ingressos, patrimoni o recursos suficients per fer front a les despeses de lloguer, aliments bàsics i subministraments

La unitat familiar es podrà beneficiar dels ajuts de la convocatòria si té la puntuació mínima requerida de 7 punts. Sense perjudici que els professionals puguin fer excepcions quan la situació ho requereixi, depassant la casuística concreta. En el cas d’extrema i severa necessitat, l’import serà íntegrament finançat per part de la Corporació, sempre que així ho valorin i justifiquin els serveis bàsics d’atenció social.

Cal aportar:

 • Formulari 3127 Sol·licitud d’ajuts socials COVID-19

  Aquest document s'ha de presentar obligatòriament per tots els ajuts

 • Formulari 3127 Declaració jurada d'ingressos i despeses

  Aquest document s'ha de presentar obligatòriament per tots els ajuts

 • Documentació per adjuntar escanejada (preferiblement) o en una fotografia llegible

  • Còpia del DNI (per totes dues cares) de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat familiar o documentació acreditativa de la identitat. En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, còpia del NIE, passaport o document que legalment el substitueixi.
  • Documentació que acrediti la situació perjudicial provocada pels efectes del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 que dona dret a la sol·licitud de la present prestació extraordinària.
  • Saldos i moviments econòmics de tots els comptes corrents que disposi la unitat familiar dels darrers 6 mesos. S'ha de demanar al banc o escanegeu tots els fulls impresos de la llibreta d`estalvis, incloent el primer, que us identifica com a titulars de la mateixa
  • Documentació acreditativa dels ingressos econòmics actuals de la unitat familiar.
  • Si és el cas, sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills. Si en la unitat familiar hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent document acreditatiu d’aquesta situació.
  • En el cas que la persona sol·licitant o membre de la unitat familiar estigui afectada per algun tipus de discapacitat física, psíquica i /o sensorial, dictamen de valoració del grau de discapacitat reconegut per l’ICASS òrgan o entitat que correspongui.
  • En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.
  • Títol de família nombrosa o monoparental (carnet acreditatiu vigent).
  • Contracte de lloguer i/o hipoteca de l’habitatge i rebuts dels últims dos mesos de la despesa de lloguer.
  • Qualsevol altra documentació específica que, per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida.

 • Formulari 1742 Dades bancàries

  Només s'ha de presentar amb les peticions d'ajut per al lloguer

 • Formulari 3127 Certificació de deute immobiliari

  Només s'ha de presentar amb les peticions d'ajut per al lloguer

 • Excepcionalment, mentre duri l'estat d'alarma aquest tràmit també es pot fer per correu electrònic seguint aquestes instruccions

Canals de tramitació:

 • Presencial

Benestar i família

Avinguda d’en Piera, 70 - Local,1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 12 52
Telèfon: 93 570 57 32
Adreça electrònica: serveissocials@martorelles.cat
Horari:  
A conseqüència de la Covid-19 cal demanar cita prèvia per correu electrònic o trucar al telèfon 93 570 12 52 de dilluns a divendres de 09h a 14h. Per urgències podeu contactar al telèfon mòbil 670 890 838
Veure situació en el mapa

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 570 59 64
Adreça electrònica: oac@martorelles.cat
Horari:  
A causa de la Covid-19 cal demanar cita prèvia per telèfon o correu electrònic. Atenció presencial i telefònica de dilluns a divendres: Agost de 9h a 14h. Setembre de 8h a 15h. Horari d'hivern de dilluns a divendres de 8h a 15h i dimarts de 8h a 19h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 07.07.2020 | 08:18