Llicència, permís d'ocupació de la via pública d'establiment no permanent desmuntable (atracció, xurreria, inflable, fira)

Aquest tràmit us permet obtenir la llicència i permís d'ocupació temporal de la via pública per a la instal·lació d'atraccions, xurreries, inflables i/o parades de fira per a qualsevol festa  o activitat que es desenvolupi a Martorelles (inclosa la Festa Major).

Normativa

Quin cost té:

Preu segons el que estableix l'ordenança fiscal número 12 de la taxa de parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d'ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona física o jurídica que sigui titular d'una atracció, parada de fira o similar. També qualsevol de les entitats i associacions que vulguin instal·lar un inflable durant la realització d'una activitat.

Cal aportar:

 • Formulari 2334 Llicència i permisos d'ocupació temporal de la via Pública d'establiment no permanent desmuntable (atracció, xurreria, inflable, fira)

 • Documentació General – Per a tot tipus d’establiments:


  • Fotocòpia DNI del titular de l’atracció o parada.

  • Rebut justificatiu d’estar al corrent en el pagament de cotitzacions a la Seguretat Social i de les obligacions tributàries per part de l’Agència Tributària, així com estar donat d’alta a l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques.

  • Pòlissa de responsabilitat civil i últim rebut acreditatiu d’estar al corrent de pagament.

  • Fotografies de l’atracció o parada.
  • Document acreditatiu d’haver liquidat la fiança corresponent.

  • Rebut acreditatiu de revisió anual dels extintors i/o instal·lació de protecció contra incendis de la parada o atracció.

  • Carnet de manipulador d’aliments (en cas que sigui necessari).

  • Control inicial, amb resultat favorable, d’una entitat col·laboradora de l’Administració o un tècnic competent sobre el muntatge, funcionament i seguretat exterior i global, incendis i ambiental de les instal·lacions d’atraccions i parades, un cop emplaçades. Caldrà disposar en el moment del control de còpia dels manuals d’instruccions i certificats de muntatge i elèctrics, així com còpia de la sol·licitud d’ocupació de via pública amb activitat firal.

 • Documentació específica – Per a establiments amb elements mecànics, elèctrics o tèrmics:


  • Projecte/Memòria de l’atracció/parada on es justifiqui el compliment de la normativa d’espectacles i activitats recreatives, prevenció en matèria d’incendis, de seguretat (mecànic, elèctric, muntatge, etc.), impacte acústic, lumínic, etc., segons el cas. Contindrà plànols de planta i alçats de l’atracció (màquina, accessos, centre de control, etc.). Haurà de constar nom, adreça, i titulació i habilitació professional del tècnic responsable per part del titular de l’atracció/parada, o manual d’instruccions segons correspongui.

  • Butlletí d’instal·lació elèctrica, amb vigència anual.

  • Certificat anual de seguretat (mecànic, elèctric, muntatge, etc.) de la parada. Haurà de constar nom, adreça, titulació i habilitació professional del tècnic responsable.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A les Oficines d'Atenció a la Ciutadania -OAC-

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 570 59 64
Adreça electrònica: oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h. Amb cita prèvia de 15h a 16h i els dimarts de 16h a 18:30h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 18.06.2021 | 21:00