Ordenances fiscals

Ordenança 0 Ordenança general de gestió i liquidació

Ordenança 1 Impost sobre béns immobles - IBI -

Ordenança 2 Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança 4  Impost sobre increment de valor dels terrenys 

Ordenança 5  Impost sobre construccions instal·lacions i obres

Ordenança 6 Taxes per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans

Ordenança 7 Taxa per aprofitaments especials dels domini públic a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Ordenança 8 Taxa per l'obertura de sondatges o rases en terrenys d'ús públic i qualsevol remoguda en la via pública

Ordenança 9 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies materials de construcció

Ordenança 10 Taxa per les entrades de vehicles

Ordenança 11 Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires

Ordenança 12 Taxa per parades, barraques, casetes de venda

Ordenança 13 Taxa de celebració de matrimonis civils

Ordenança 17 Taxa pel subministrament d'aigua

Ordenança 18 Taxa per a la prestació de serveis de la piscina municipal (En aquest document hi ha les ordenances 18 i 5)

Ordenança 19 Taxa per a la llicència d'autotaxi

Ordenança 20 Taxa per a la retirada de vehicles abandonats o estacionats

Ordenança 22 Taxa per a llicències o la comprovació d'activitats d'urbanisme

Ordenança 23  Taxa per a l'expedició de documents administratius

Ordenança 24 Taxa d'utilització de l'escut

Ordenança 25 Taxa del servei de clavegueram

Ordenança 26 Taxa per a la prestació del servei d'escola bressol

Ordenança 28 Intervenció administrativa

Ordenança 29 Serveis assistencials

Ordenança 34 Contribucions especials

Ordenança 35  Taxa per a la prestació dels serveis d'inspecció i control sanitari

Ordenança 36 Taxa per a l'utilització d'horts urbans

Ordenança 37 Taxa per ensenyaments esportius

Ordenança 38 Taxa per a la utilització d'espais municipals

  • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 28.06.2021 | 12:35
Darrera actualització: 28.06.2021 | 12:35