Recursos per a les entitats de Martorelles durant la covid19

Informació d'interès per a les entitats

És responsabilitat de tots nosaltres seguir les mesures necessàries per a la contenció de la pandèmia, és per això que l’Ajuntament es reserva el dret de tancament del local de l’entitat que incompleixi les mesures de seguretat. Actualment a Catalunya estem en Fase de represa. La Generalitat de Catalunya ha marcat una sèrie de pautes que cal seguir. Ves-hi

Totes les entitats que ho desitgin podran obrir la seu social, per fer-ho caldrà que omplin la declaració responsable on l’entitat es  comprometen a seguir les mesures de seguretat exigides per les autoritats sanitàries. 
 
 Mesures de seguretat aconsellables

 • Mantenir sempre una distància de seguretat de 2 m en tot moment, a més de dur la mascareta a l’hora d’atendre a les persones usuàries.
 • Recomanem que les persones usuàries vinguin amb cita prèvia.
 • És recomanable establir un horari exclusiu per a les persones majors de 65 anys i donar ús preferent a les persones amb mobilitat reduïda. 
 • Com a criteri general per a l’ocupació d’espais de treball o sales de reunió, cada persona hauria de disposar d’un espai d’uns 4 m2, per tal de poder mantenir la distància aproximada de 2 metres.
 • En el cas d'activitats a l'aire lliure el públic haurà d'estar assegut i mantenir les distàncies necessàries. També caldrà respectar la normativa pel que fa a l'aforament.
 • Si teniu espais de treball per a grups, eviteu les coincidències horàries entre aquests grups. Planifiqueu una franja de temps d’entrada i sortida d'entre 15 i 20' entre els grups.
 • A l’entrada de l’entitat i en els espais de treball cal posar a disposició de les persones usuàries locions hidroalcohòliques per a les mans.
 • Cal disposar de contenidors amb accionament de peu per a la retirada de material de protecció.
 • Deixar les taules de treball netes de papers i d'objectes i retirar els expositors o revisters amb publicacions, en cas de tenir-ne.
 • Important ventilar els espais cada dia un mínim de 5’
 • Tenir reservat material de protecció a disposició de les persones usuàries per si fes falta en algun moment.
 • Incrementar la neteja dels espais de treball: taules, poms, portes, interruptors, taules, aixetes, etc. al final de cada torn o si compartiu elements amb una altra persona.
 • Incrementar la freqüència de neteja i desinfecció de zones comunes com a mínim en tancar el local.

Recordeu:
Al Celler continuem teletreballant, ens podeu trobar de dilluns a divendres de 8 a 15 hores al telèfon 935791266 i als mòbils de les treballadores de cada una de les àrees.

Com aprofitar el confinament?

Des de la Regidoria de Participació Ciutadana hem recopilat informació d’interès perquè pugueu aprofitar el confinament domiciliari per plantejar nous reptes o millorar el funcionament de la vostra organització. Seguint les indicacions municipals, el Celler està tancat al públic, des del passat 16 de març. Tot i això, seguim a disposició de les associacions fent teletreball. Podeu fer-nos arribar les vostres consultes a través dels següents canals:

Contacte: 
segurahm@martorelles.cat
935 791 266 o bé al 673 447 680
De dilluns a divendres de 8 a 16 h.

8 propostes per mantenir activa l’entitat en períodes de confinament

Sobre tot recordeu, superarem aquesta crisi i amb el vostre esforç aixecarem Martorelles i el nostre país una altra vegada.

Informació útil per a les entitats

Reunions virtuals durant el confinament

Davant la impossibilitat de fer reunions presencials per les restriccions derivades del coronavirus, moltes associacions us preguntareu com es prenen acords en juntes directives de manera telemàtica o si s’han d’ajornar les assemblees.

El Reial Decret-llei 8/2020 de 17 de març sobre mesures urgents per fer front a l’impacte del Covid-19 planteja, fins el dia 26 d'abril, diverses mesures que afecten l’organització i gestió de les associacions. (Les podeu consultar totes a l’article 40 del RDL 8/2020 i a l’article 100 del RD 1784/1996 ).

Com es fan les sessions virtuals?
Durant el període d’estat d’alarma, les juntes directives d’associacions es poden celebrar per videoconferència. S’entendrà que les sessions dels òrgans de govern s’han celebrat en el domicili de la persona jurídica. Cal garantir que tothom pot participar a les sessions a distància. Per tant, cal assegurar que tothom tingui connexió a Internet, l’equip adequat i l’aplicació amb la qual es farà la videoconferència.
 
Us recomanem:

 •  El programa meet jitsi que és gratuït, es pot utilitzar al mòbil o ordinadors i no cal instal·lar-se'l. Podeu mirar aquest tutorial que us ho explica bé.
 • Abans de fer la reunió caldria fer una prova per confirmar que tots els aspectes tècnics funcionen. Si hi ha membres que no saben utilitzar l’aplicació, caldria enviar-los un petit tutorial explicatiu.
 • La connexió s’ha de fer des de llocs amb poc soroll per assegurar la qualitat de l’àudio a les persones participants.
 • Abans d'iniciar  la videoconferència  és útil establir les regles de la reunió

Es poden fer votacions per correu?
Quan ho sol·liciti la presidència o, com a mínim, dos membres de l’òrgan, es poden adoptar els acords a través de votació per escrit perquè en quedi constància. Per tant, en la situació actual, es pot fer, per exemple, per correu electrònic. Per garantir la correcta participació, caldrà acreditar la votació dels acords, tenint en compte que tots els membres dels òrgans de govern tenen el dret i el deure de participar, i també el de votar d’una forma fiable i reconeguda.

Es poden ajornar les assemblees generals?
En el cas de les assembles generals convocades abans de l’estat d’alarma però amb data de celebració posterior a la declaració d’aquesta situació, l’òrgan de govern pot modificar el lloc i l’hora o revocar l’acord de convocatòria. Si es revoca l’acord de convocatòria, l’òrgan haurà de procedir a una nova convocatòria dins del mes següent a la data en què acabi l’estat d’alarma.

És un bon moment per actualitzar els estatuts?
És un bon moment per actualitzar els estatuts i incloure la possibilitat de fer sessions virtuals i votar per escrit més enllà del 26 d’abril.
L’estatut és la norma bàsica de funcionament de cada associació i dona el full de ruta per gestionar la participació de l’entitat. Perquè els estatuts compleixin amb la seva funció cal que estiguin ben actualitzats. Perquè estiguin al dia cal, primer, constituir un grup de treball per determinar les propostes de canvis, convocar i celebrar una assemblea per aprovar els estatuts i, finalment, comunicar la modificació al Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat. Tots aquests tràmits els podeu fer telemàticament.

Darrera actualització: 07.08.2020 | 18:23
Darrera actualització: 07.08.2020 | 18:23