Notícies

Línies bàsiques d'actuació

 • - Redacció i coordinació dels instruments de planejament municipal i direcció dels projectes d’urbanització, d’edificació o reforma d’equipaments municipals
 • - Tramitació i gestió de les llicències urbanístiques, certificats urbanístics, disciplina urbanística
 • - Garantir la igualtat en l’exercici dels drets i el compliment dels deures en relació al sòl de tot el municipi
 • - Regulació, ordenació, ocupació, transformació i ús del sòl per l’interès general i segons el principi de desenvolupament sostenible
 • - Promoure un medi de qualitat i sostenible
 • - Conservar i gestionar el patrimoni i els espais naturals
 • - Millorar la gestió de residus per evitar la degradació del medi
 • - Informar, sensibilitzar i conscienciar la ciutadania sobre aspectes mediambientals
 • - Procurar la gestió dels serveis i dels equipaments municipals i del territori amb la màxima eficiència i estalvi energètic
 • - Desenvolupar el projecte Energiètica per a l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’energia. Ves-hi
 • - Vetllar pel bon ús dels horts urbans
 • - Recollida de residus
 • - Coordinació amb les ADF (Agrupacions de Defensa Forestal) i el cos de bombers
 • - Garantir i facilitar una adequada mobilitat, circulació i senyalització del municipi
 • - Neteja i manteniment de l'espai públic

Activitats

 • - Cursos tallers i xerrades
 • - Activitats i campanyes de sensibilització ambiental i eficiència energètica

Regidories implicades