Oberta la convocatòria per ser jutge o jutgessa de pau de Martorelles

Dijous, 23 de febrer de 2023 a les 10:00
  • El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 14 de març.

Fins al 14 de març de 2023 es poden presentar sol·licituds per ser jutge o jutgessa de pau del municipi de Martorelles.

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal. Per ser jutge o jutgessa de pau no fa falta ser llicenciat en dret; només cal ser major d’edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d’incapacitat, ni d’incompatibilitat per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals (s’exceptuen les relatives a l’exercici d’activitats professionals o mercantils).

El jutge o jutgessa de pau és elegit per l’Ajuntament i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període de 4 anys.

La convocatòria està publicada al BOPB i a l’E-Tauler, i les persones interessades poden presentar la corresponent sol·licitud davant l’Alcaldia, d’acord amb el que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, juntament amb el seu “currículum vitae” i especificar l’activitat laboral que exerceixen actualment, fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat i, declaració jurada de capacitat i compatibilitat, dins el període de quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona.

Anunci de la convocatòria

Darrera actualització: 27.02.2023 | 08:26