Horts de Can Camp

Horts urbans. Conreu hortícola d'ús particular. Parcel·les destinades a horts urbans

L’Ajuntament té unes parcel·les per a conreu hortícola de productes per al consum familiar i en cedeix l’ús a la ciutadania de Martorelles.

La funció dels horts és de caràcter social i de lleure, educatiu i mediambiental. Això fa que s'hi implementin aspectes de sostenibilitat com l’agricultura ecològica o la racionalització del consum de l’aigua.

Naturalesa de la cessió

  • Els horts es cedeixen de manera provisional, temporal, revocable per raons d’interès públic i sense dret a indemnització.
  • La cessió d’ús provisional es formalitza amb la signatura d’un conveni.
  • La cessió d’ús està vinculada al dret d’ús què gaudeix l’Ajuntament per part de la persona propietària de la finca.
  • La cessió provisional no suposa la transmissió de la propietat de la parcel∙la d’hort utilitzada.
  • Les instal∙lacions existents en el moment d’atorgament de l’autorització, i també de les que les diferents persones usuàries o associacions realitzin, queden unides de manera permanent a la parcel∙la.
  • La persona o associació titular de la cessió d’ús de caràcter provisional solament té dret d’ús de l’hort municipal que se li assigni pel termini que es determini, en els termes que preveu l’acord de cessió i en el Reglament d'ús dels horts.
  • Les cessions d’ús i els drets que se'n deriven tenen caràcter personal i, en cap cas, els titulars no els poden cedir, alienar, gravar o disposar, a tall onerós o gratuït a tercers

Horari d'accés

  • De dilluns a diumenge, de 7h a 22h a l’estiu (d'abril a setembre) i de les 8 a les 19 hores a l’hivern (d'octubre a març).
  • Durant aquest horari, la ciutadania en general podrà entrar als espais comunitaris sempre que hi hagi algun dels hortolans o hortolanes dins del recinte.

Condicions d'ús

a) Vetllar pel bon ús dels terrenys, del magatzem d’eines i d'altres estris derivats de l’activitat hortícola habilitats per l’ajuntament a cada hort, els camins, els regs i la resta d’instal·lacions del sector amb total diligència, i respondre econòmicament de tots els danys que ocasioni el seu mal ús.
b) Està prohibida l’acumulació o abandonament de qualsevol material (canyes, llenya o deixalles), ja sigui dins o fora de l’hort, així com tenir qualsevol tipus d’objecte (bidons, cadires, etc.) susceptible d’alterar l’estètica del sector. Les escombraries i deixalles s'hauran de dipositar en els contenidors habilitats per a la seva recollida. La prohibició es mantindrà encara que l'acumulació sigui per actuacions constructives o de delimitació de zones.
c) La persona adjudicatària és responsable del manteniment en perfecte estat totes les instal·lacions, en especial del sistema de reg, amb l’obligació d’avisar immediatament a l’Ajuntament de qualsevol avaria.

Normativa reguladora

Reglament ús horts urbans

Persones destinatàries:

- Veins/nes de Martorelles. En el cas de petició en comú, com a mínim una persona ha de ser veí/na de Martorelles.
- Majors d’edat o a partir de 16 anys amb autorització del tutor legal.
- Persones que no disposin de cap altre terreny de conreu, per qualsevol títol, ni el peticionari ni cap altre membre de la unitat familiar. S’exceptuen aquelles persones que posseeixin un hort en situació irregular a Martorelles, al qual hauran de renunciar i restituir al domini públic, abans de poder tenir adjudicada una parcel∙la municipal.

- També podrà optar a l’adjudicació qualsevol col∙lectiu o entitat sense afany de lucre i amb finalitat pedagògica, terapèutica o social. En aquests supòsits, es designarà una persona responsable del col∙lectiu o entitat, amb la que es mantindran totes les relacions derivades de l’adjudicació i que es farà responsable del compliment del Reglament d'ús dels Horts.


Cost:

Segons l'ordenança fiscal núm. 36  Taxa per a la utilització d'horts urbans


Àrea responsable:

Regidoria de Medi Ambient


Com sol·licitar-ho:

Actualment no hi ha cap convocatòria oberta

Suggeriments o queixes a aquest servei


Horts de Can Camp

Avinduda d'en Piera, 90 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 30.09.2022 | 14:59