Comissió del nomenclàtor

Noms de carrers de Martorelles. Noms d'espais públics


Funcions de la Comissió Municipal del Nomenclàtor

 1. L'estudi dels orígens i història de la denominació dels espais públics del poble.
 2. La proposta de denominació d'espais públics.
 3. L'estudi, informe i, en el seu cas, proposta de resolució, de les propostes de denominació o de canvi de nom dels espais públics que es presentin per iniciativa municipal o persona interessada.
 4. La tramitació dels expedients de nomenclatura.
 5. La recollida d'informació referent a espais públics del municipi sense denominació, resultants o no de remodelacions urbanístiques.
 6. La revisió periòdica del nomenclàtor dels carrers i espais públics del municipi.
 7. La coordinació d'actes d'homenatge en ocasió d'inauguracions d'espais públics que la presidència de la Comissió o l'Alcaldia considerin d'interès rellevant.
 8. L'estudi i proposta de millores relatives als diversos aspectes de la tasca de la Comissió.
 9. Integrar la informació referida a tots els vials entre totes les àrees de l'Ajuntament, i optimitzar-ne la gestió

Membres:

 • Presidència: L'alcalde/ssa o regidor/a en qui delegui
 • Una persona de cadascun dels grups polítics municipals
 • Una persona de l'arxiu
 • Una persona tècnica de l'Ajuntament
 • Persones coneixedors de l'onomàstica de Martorelles i el seu patrimoni històric, fins a un màxim de 3, a proposta de la Comissió, si ho consideren necessari.
 • Secretari/a de l'Ajuntament (amb veu però sense vot) o persona en qui delegui

Normativa del nomenclàtor

Actes de les reunions

Darrera actualització: 1.11.2021 | 19:52
Darrera actualització: 1.11.2021 | 19:52