Candidatura Jutge de Pau suplent - sol·licitud

Convocatòria pública per a l'elecció de Jutge de Pau suplent. Jutge de Pau substitut. Jutgessa de Pau

Aquest tràmit permet a les persones veïnes de Martorelles, que compleixin amb les condicions legals establertes, presentar una sol·licitud per ocupar el lloc de Jutge de Pau suplent.

El Ple Municipal de Martorelles és qui valorarà els mèrits per escollir la persona adequada per ser nomenada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per un període 4 anys.

En el supòsit de no presentar-se cap sol·licitud, el Ple Municipal elegirà lliurement d’entre les persones que reuneixen les condicions legals per a l’exercici de les funcions pròpies del càrrec.

Termini de presentació

Del 22 d'agost de  2023 fins el 13 de setembre del 2023.

Qui pot presentar la sol·licitud

 • Les persones que, tot i no tenir la llicenciatura en dret, reuneixin els requisits que estableix la LOPJ (Llei Orgànica del Poder Judicial) per a l’ingrés en la carrera judicial, tret dels que deriven de la jubilació per edat, sempre que aquesta no comporti cap impediment físic o psíquic per al càrrec.
 • Persones de nacionalitat espanyola.
 • Majors d’edat.
 • Que no es trobin en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la LOPJ:
  • Impediment físic o psíquic per a la funció judicial,
  • Condemnades per delicte dolós mentre no hagin obtingut rehabilitació,
  • Processades o inculpades per delicte dolós en tant no siguin absoltes o es dicti auto de sobreseïment,
  • Que no estiguin en ple exercici dels seus drets civils.
 • Que no es trobin en cap dels supòsits d'incompatibilitat establerts pels articles 389 a 397 de la LOPJ.

Normativa de referència

Quin cost té:

Gratuït

Cal aportar:

 • Els següents documents:

  - Currículum vitae
  - Fotocòpia compulsada del Document Nacional d’Identitat
  - Declaració jurada de capacitat
  - Declaració jurada de compatibilitat
  - Altra documentació que es consideri adequada en suport a la seva candidatura

 • Si actueu en representació legal de la persona sol·licitant, cal presentar la documentació acreditativa
 • És obligació que la documentació i les dades aportades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l'Ajuntament

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 5.09.2023 | 11:59