Subvenció a entitats i associacions - Sol.licitud

 • El període per sol·licitar les subvencions del 2020 és de l'1 al 20 de setembre ambdós inclosos
 • Es farà una reunió informativa el 3 de setembre a les 19h al Celler de Carrencà. Si hi ha cap impediment es facilitarà un enllaç per fer-la virtualment
 • La sol·licitud es pot fer únicament telemàtica

Les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats de l’Ajuntament de Martorelles poden sol·licitar una subvenció econòmica per cobrir una part de la despesa dels projectes que organitzen.

Normativa reguladora

Terminis de presentació

Comença el dia següent de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Província de Barcelona i finalitza transcorreguts 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Com a màxim 20 dies hàbils a comptar des de la data de tancament del període de presentació dels projectes. Un cop acordada la concessió de les subvencions es notificaran als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució

Qui pot sol·licitar-ho:

Pot sol•licitar la subvenció aquella entitat o associació que reuneixi les següents condicions:
a) No tingui afany de lucre.
b) Estigui legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d’Entitats i Associacions d’aquest Ajuntament.
c) Estigui degudament registrada i actualitzada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o al registre estatal del qual depengui.
d) Hagi justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors, dins el termini marcat en la convocatòria anual corresponent.
e) Disposi d’una pòlissa de responsabilitat civil en vigor per a l’activitat amb una cobertura mínima de 300.000€ per un mínim de 100 persones.
f) Hagi realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

No poden sol•licitar les subvencions les entitats o associacions que no respectin l’actual marc democràtic com la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes, misògines o discriminin per raons de gènere.

Cal aportar:

 • Formulari 2243- S1 Sol.licitud genèrica subvencions entitats. L'han de presentar totes les entitats

 • Formulari 2243- S3 Sol.licitud específica subvencions entitats esportives

 • Formulari 2243- S2 Sol.licitud específica subvencions entitats NO esportives:

  Acció veïnal/Atenció a la diversitat/Cooperació i solidaritat/Cultura/Educació/Gent Gran/Joventut/Medi Ambient/Salut

 • Les entitats NO esportives han de fer una Memòria per cada projecte pel qual es demana subvenció

  - Màxim tres projectes per entitat
  - Cal seguir les pautes que trobareu al Formulari 2243-S2 Subvencions entitats NO esportives

 • Formulari 1742 Sol·licitud alta o modificació dades bancàries dels creditors **

 • Altra documentació a adjuntar

  1. Còpia del rebut bancari conforme s’ha pagat la pòlissa d’assegurança de l’any en curs
  2. Acta de l’Assemblea General amb data anterior a la sol·licitud de la subvenció. S'hi han d'aprovar els comptes de l’any anterior amb el detall dels comptes aprovats. L'assemblea es pot fer presencial o virtualment
  3. Còpia del DNI del representant legal que signa la sol·licitud**
  4. Còpia del número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària**
  5. Còpia de certificat vigent emès pel Departament de Justícia, on es designen els càrrecs directius**
  6. Còpia de la pòlissa d’assegurança**

  **No caldrà presentar la documentació requerida als apartats 3, 4, 5, 6 i al -Formulari 1742 Sol·licitud alta o modificació dades bancàries dels creditors- sempre que ja estigui a disposició de l’Ajuntament i no s’hagi produït cap
  modificació amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció

 • Les entitats que treballen en contacte habitual amb menors d'edat

  Còpia dels certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals de tots els professionals i voluntaris

 • En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta

  Es requerirà a l’entitat beneficiària que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que, si no ho fa així, s’entendrà per desistida la sol•licitud

 • Les persones sol.licitants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar-ne la veracitat

Canals de tramitació:

Seu regidories: Cooperació, Cultura, Educació i infància, Joventut, Participació Ciutadana, Turisme

Celler de Carrencà. Cami de Sant Adrià, s/n - 08107 Martorelles - Barcelona
Telèfon: 93 579 12 66
Horari:  
De dilluns a divendres de 8 a 15h. Dimarts de 16 a 18.30h. Tancat entre el 3 i el 30 d'agost
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 16.03.2021 | 16:12