Subvenció per contractar persones en atur

 Subvencions empreses

Aquest tràmit serveix per demanar una Subvenció per contractar a persones en situació d’atur incloses en els projectes del Servei d'Ocupació de Martorelles -SOM-

Quantia de la subvenció per a contractacions de 

 1. Sis mesos o més i a jornada completa 
  • Si cobra el SIM (Sou Mínim Interprofessional) de 2022, 1.000 € (14 pagues) i fins a 1,2 vegades el SMI 2022, 1.200 € (14 pagues)
   •  L’import de la subvenció serà d’un 15% del salari brut
  • Si el salari brut està entre el 1,2 del SMI 2022, 1.200€ (14 pagues) i 1,5 vegades el SMI 2022 1.500 € (14 pagues)
   • L’import de la subvenció serà del 20% del salari brut
  • Si cobra entre el 1,5 del SMI 2022, 1.500 € (14 pagues) i fins a 2 vegades el SMI 2022, 2.000 € (14 pagues),
   • l’import de la subvenció serà d’un 25% del salari brut 
 2. Menys de 6 mesos i/o que no siguin a jornada completa
  •  Es calcula de forma proporcional, tenint en compte els imports de l'apartat anterior. 
 3. Més de 6 mesos
  • S’amplia en 200€ mensuals o part proporcional per cada mes de contracte, fins un màxim de 3.000€ de a la subvenció anual.
 4. Contractes  indefinits
  • s’ampliarà el màxim fins els 3.300€ sempre que s’acrediti un mínim d’1 any contractual.
 5. Persones desocupades, en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi
  • L'ajut serà de 165€ mensuals que s’afegiran a les quantitats anteriorment descrites, sempre i quan siguin usuàries de Serveis Socials i/o Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorelles i estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:
   • Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.
   • Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
   • Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
   • Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors.
   • Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.
   • Persones internes de centres penitenciaris que la seva situació els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones ex recluses.
   • Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
   • Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

⇒ Les subvencions seran com a màxim del 50% del cost del salari brut.
⇒ No es subvencionaran les despeses no salarials, els incentius salarials, les dietes, les despeses de locomoció, la paga de vacances no realitzades, les hores extres, les indemnitzacions o els complements per les despeses realitzades com a conseqüència de l’activitat laboral.
⇒ La suma de la subvenció donada per l'Ajuntament i possibles subvencions rebudes per altres administracions pels mateixos conceptes no podrà ultrapassar el cost de l’obra o activitat subvencionada.
⇒ En el supòsit que es finalitzi la relació laboral amb l’empresa abans d'acabar el termini, es procedirà a l’ajust de la subvenció pel temps efectiu de durada del contracte.

Qui pot sol·licitar les subvencions

Persona física o jurídica amb menys de 100 persones treballadores, sense deutes amb l'Ajuntament i que contracti laboralment:

 • A una o més persones en situació d'atur que portin empadronades a Martorelles com a mínim un any
 • Inscrita/es a la borsa de treball del Servei d’Ocupació de Martorelles -La Serradora-
 • Amb contracte entre l'1 gener fins el 31 de desembre de l'any en curs

No podran beneficiar-se d'aquests ajudes

 • Empreses de Treball Temporal (ETT)
 • Empreses que presten serveis a l’Ajuntament mitjançant contractes administratius i requereixen generar llocs de treball per donar cobertura a aquests serveis.
 • Empreses de més de 100 persones treballadores.

El mateix lloc de treball no es pot subvencionar dues vegades, ni en el marc d’aquesta convocatòria, ni en properes edicions, excepte si el treballador/a ha rescindit de forma voluntària el contracte.

Normativa reguladora

La presentació de la sol·licitud pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen

Termini de presentació de les sol·licituds

Fins el 31 de desembre de l'any en curs.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Com a màxim al cap de dos mesos d'haver presentat la sol·licitud.
(La partida destinada a aquestes subvencions és de 4000€. Es concediran per estricte ordre de presentació de la sol·licitud al Registre d’Entrada i dins d’aquest ordre, es prioritzaran els contractes de més durada sobre els de menys, fins a l'esgotament de la partida).

Cal aportar:

 • Formulari 2244 Sol·licitud de subvencions per a les activitats econòmiques que contractin persones en situació d’atur

 • Formulari 1742 Dades bancàries

 • Documentació bàsica a aportar

  - Manifestació del compromís de formalitzar el contracte/s amb la següent descripció:
  • Nombre de persones
  • Tipologia de contracte/s
  • Ubicació de l’establiment
  • Data d'inic i finalització
  • Jornada
  • Salari brut mensual
  • Identificació del lloc/s de treball
  - Declaració d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat, la Tresoreria General de la Seguretat Social, i complir amb la normativa específica que regula el contracte que ofereixi
  - Còpia del NIF/CIF de la persona sol·licitant
  - Escriptura de constitució de l’entitat, si és persona jurídica, i dels poders amb que actua qui formula la sol·licitud
  - Informe dels Serveis Socials municipals de la persona treballadora a contractar si està en risc d’exclusió social

 • El pagament de les subvencions es farà un cop comprovada la documentació justificativa que ha d'incloure

  - Contracte laboral signat per les parts i amb acreditació del seu enregistrament.
  - TC1 i TC2 dels mesos que acreditin la contractació.
  - Fulls de salari dels mesos de contracte i justificació del seu pagament mitjançant transferència bancària

 • Les persones sol·licitants estan obligades a que tota la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la veracitat de les dades que poden motivar l'atorgament

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h. De dilluns a divendres de 15h a 16h amb cita prèvia. Els dimarts de 15h a 18'30h, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre amb cita prèvia fins a les 16h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 21.07.2022 | 14:14