Informació pràctica per a les persones membres d’una mesa electoral

Dijous, 11 de febrer de 2021 a les 00:00
 • Si has estat escollit com a membre d’una mesa electoral, et detallem a continuació alguns aspectes a tenir en compte per a la teva protecció i la de la ciutadania.

El pròxim 14 de febrer se celebren les eleccions al Parlament de Catalunya. Els ajuntaments, sota la supervisió de les juntes electorals de zona (JEZ), escullen els membres de les meses electorals i els seus suplents per sorteig públic entre la totalitat de les persones incloses a la llista d'electors de la mesa corresponent.

Les meses electorals formen part de l’Administració electoral i tenen una missió molt important: recollir els vots dels electors i electores en la jornada electoral i fer-ne el recompte una vegada acabada la votació.

Davant la situació sanitària provocada per la pandèmia, les mesures de protecció de les persones integrants de les meses es reforçaran i altres aspectes relacionats amb el desenvolupament de la jornada electoral es veuran afectats.

Si has estat escollit com a membre d’una mesa electoral, et detallem a continuació alguns aspectes a tenir en compte per a la teva protecció i la de la ciutadania.

 

Abans de constituir la mesa electoral

Em faran alguna prova diagnòstica de COVID-19 abans del dia de les eleccions?

Opcionalment i de forma voluntària, entre el 9 i el 12 de febrer, els membres titulars de la mesa i els primers suplements podeu fer-vos una prova diagnòstica de COVID-19. No obstant això, si sou segon suplent i us acrediteu degudament, també podeu fer-vos la prova.

En arribar al col·legi electoral, us prendran la temperatura, que ha de ser inferior a 37,5 oC.

I si després del test tinc símptomes de COVID-19?

Si el dia de les votacions, o els dies anteriors, teniu símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat per respirar, mal de coll, mal de cap, vòmits, diarrea, pèrdua de gust i d’olfacte, etc.), poseu-vos en contacte amb el vostre CAP o truqueu al 061.

Com seran els espais de votació que trobaré?

Els espais per a les votacions estaran especialment preparats perquè es puguin dur a terme de la forma més segura possible, amb accessos i sortides independents i les mesures necessàries per evitar el creuament de persones.

La ubicació farà possible que les cues es duguin a terme al carrer i es limitarà el nombre de meses electorals per col·legi per tal d’evitar la massificació, garantir la distància entre meses i també entre els seus membres.

Així mateix, es netejarà i desinfectarà l’espai abans i després del dia de la votació. També es netejaran amb la regularitat marcada per l’autoritat sanitària en cada cas.

Les portes i finestres romandran obertes. En cas que no sigui possible per les condicions climatològiques, es ventilaran tant com sigui possible els espais on es desenvolupen les votacions. Per aquestes circumstàncies, es recomana als integrants de la mesa que portin roba d’abric per si fos necessari.

A cada col·legi electoral hi haurà personal responsable de vetllar que aquestes mesures es compleixen.

 

Durant la jornada electoral

Quin material de protecció hi haurà disponible?

 • 6 mascaretes FFP2 (2 per a cada membre de la mesa, per tal que la puguin recanviar a la meitat de la jornada).
 • Equip de protecció individual (EPI) que es proporcionarà per mesa, que consta de:
  • Tres pantalles facials.
  • Tres bates resistents a fluids.
  • Una capsa de guants de nitril.
    
 • Material de neteja, desinfecció i rebuig:
  • Solució hidroalcohòlica per al rentat de mans.
  • Desinfectant de superfícies (o solució hidroalcohòlica) per netejar la superfície de les taules.
  • Tovalloles de paper d’un sol ús o capses de mocadors de paper (per aplicar la solució hidroalcohòlica o desinfectant).

Quines són les recomanacions per menjar i beure?

Les persones integrants de la mesa podran beure o menjar sempre que ho necessitin. Ho hauran de fer per torns, respectant les normes de constitució de la mesa i sempre en espais exteriors o interiors separats de la zona de votació i ben ventilats.

Quina serà la franja horària per posar-me l’equip de protecció individual (EPI)?

Durant tota la jornada, heu de portar posada la mascareta i la pantalla de protecció facial que us proporcionaran a l’arribada. En el cas que us l’hàgiu de treure per beure, menjar o altres necessitats, us recomanem guardar-la amb cura i protegida, per exemple a una bossa o un paper.

En la franja entre les 19 i les 20 hores votaran les persones que són contactes estrets, casos sospitosos i casos confirmats. Per garantir una adequada ventilació, es recomana mantenir portes i finestres obertes durant aquesta franja.

A les persones que accedeixin al col·legi electoral en aquesta franja horària, se’ls ha recomanat que portin una mascareta FFP2 correctament col·locada.

Els membres de la mesa s’han de col·locar l’equip protecció individual (EPI) entre les 18.40 i 19.00 hores, per torns, i sempre han de quedar dos membres per a la custòdia de l’urna i per seguir amb el procés electoral.

Com em puc treure i posar l’EPI si estic a la mesa?

Hi haurà dos tipus d’EPI disponibles a les meses: o bé bata o bé granota. Cada taula, per tant, disposarà indistintament d’un equip concret que s’haurà de col·locar en les corresponents franges horàries establertes, i sempre ha d’anar acompanyat de la mascareta de protecció.

Per a més informació sobre la col·locació de l’EPI i la mascareta en l'àmbit no sanitari i en el context electoral present, consulteu els materials relacionats, en funció de l’equip concret que hi hagi disponible a la mesa.

Protecció durant l’escrutini

Durant el recompte de vots, s’hauran de seguir també unes normes de protecció i distanciament:

 • S’ha d’usar la mascareta FFP2.
 • Es poden utilitzar guants d’un sol ús.
 • S’ha de mantenir la distància de seguretat.
 • S’han de retirar els guants en el moment d’acabar el recompte.
 • S’ha de garantir que, a la sala on es fa el recompte, hi ha un aforament equivalent a 2,5 m² per persona i es manté la distància mínima d’1 metre.

És important que no manipuleu la mascareta durant el temps que duri l’escrutini i, si ho heu de fer, renteu-vos prèviament les mans.

Un cop finalitzi l’escrutini, us heu de rentar les mans amb solució hidroalcohòlica.

Més informació (col·locació EPIs)

 

Darrera actualització: 11.02.2021 | 09:36