Accés a la informació pública

Sol·licituds de dret d'accés a dades. Accés a documentació. Sol.licitud accés informació

Aquest tràmit permet exercir el dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

La sol·licitud es pot presentar per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la vostra identitat. Dades mínimes que hi haurien de constar:
a) Identificació de la persona sol·licitant.
b) Concreció de la informació que es sol·licita.
c) Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions.
d) Si pertoca, la modalitat que preferiu per rebre la informació sol·licitada.
e) Motivació de la vostra sol·licitud (és optatiu, però d'aquesta manera es podrà resoldre amb major criteri)

Normativa reguladora

  • Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i
    gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
  • Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
  • En el cas de les matèries que tenen establert un règim d'accés especial, aquest accés es regularà per la  normativa específica i amb caràcter supletori, per la Llei 19/2014

Dades de les sol·licituds de dret d'accés rebudes a l'Ajuntament de Martorelles

Quin cost té:

L’accés a la informació pública és gratuït. No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta, si s’escau, per una ordenança

Quan es dóna resposta:

- La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.
- Pròrroga: aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l’interessat.
- Suspensió: es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei.
- Silenci administratiu: la sol·licitud s’entén estimada si l’Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori . El dret d’accés a la informació pública, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per la Llei

- Vies de reclamació: les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.
Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda. Només es pot denegar o restringir l'accés a la informació si el coneixement o divulgació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

Canals de tramitació:

  • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 14.02.2023 | 17:13