Tributs. Impostos, taxes i preus públics

Els tributs són les aportacions de la ciutadania en benefici del poble. Les ordenances fiscals regulen el seu import i qui en fa la gestió i el cobrament. (Al peu d'aquesta pàgina hi ha un enllaç a les ordenances fiscals)

Depenent de qui els gestiona la forma de cobrament varia:

 

Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona

Té delegades les funcions de gestió i cobrament dels principals tributs municipals

 • Impost sobre béns immobles –IBI (ordenança 1)
 • Impost sobre activitats econòmiques –IAE (ordenança 1)
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (ordenança 1)
 • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (ordenança 4)
 • Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries (ordenança 6)
 • Taxa per aprofitament especials a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general (ordenança 7)
 • Taxa per a les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena (ordenança 10)
 • Contribucions especials (ordenança 34)

► Tramitació

 • Telemàtica 
 • Presencial
  • A totes les oficines de l'ORGT amb cita prèvia. La més propera a Martorelles és la del C. de Vic, 30 de Montmeló - Tel. 93-472 91 33 - orgt.montmelo@diba.cat

Altres ens

 • SOREA - Tel. 93 5705554
  • Taxa pel subministrament d’aigua (ordenança 17)
  • Taxa pel servei de clavegueram (ordenança 25)
 • LLOP GESTIÓ DE L’ESPORT S.L. - Tel. 93 681 65 41
  • Taxa per la prestació de serveis a la Piscina municipal (ordenança 18)
 • DAU ESCOLES BRESSOL - Tel. 654 604 063
  • Taxa per prestació del servei d’escola bressol (ordenança 26)

Ajuntament de Martorelles

 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ordenança 5)
 • Bonificació de la taxa gestió de residus domèstics per utilització de compostador (ordenança 6)
 • Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres (ordenança 8)
 • Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues (ordenança 9)
 • Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa (ordenança 11)
 • Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic (ordenança 12)
 • Taxa de celebració de matrimonis civils (ordenança 13)
 • Taxa per llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer (ordenança 19)
 • Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública (ordenança 20)
 • Taxa per llicències o comprovació activitats en matèria d’urbanisme (ordenança 22)
 • Taxa per expedició de documents administratius (ordenança 23)
 • Taxa per la utilització de l’escut del municipi (ordenança 24)
 • Taxa per prestació serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i empreses (ordenança 28)
 • Taxa prestació servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials(ordenança 29)
 • Taxa prestació serveis d’inspecció i control sanitari dels establiments destinats a producció, emmagatzematge i comercialització de carn fresca i els seus derivats (ordenança 35)
 • Taxa per a la utilització dels horts urbans (ordenança 36)

► Tramitació

 

 • Més informació:
Darrera actualització: 20.09.2022 | 12:53
Darrera actualització: 20.09.2022 | 12:53