ORDENANÇA 3. Impost vehicles tracció mecànica

Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Impost cotxes

Bonificacions:

  • Del 30% :

- Els vehicles bimodals o híbrids (motor elèctric i de gasolina alhora)
- Els vehicles que utilitzin com a combustible gas natural comprimit. altres gasos liquats o biogas, tots ells validats en la fitxa tècnica del vehicle.
Per a gaudir de les esmentades bonificacions, caldrà adreçar la corresponent sol.licitud a l’Ajuntament, juntament amb la presentació de la fitxa tècnica del vehicle, permís de circulació i còpia de l’etiqueta energètica del vehicle amb consum de combustible i emissions de CO2

  • Del 100 % per als vehicles que tinguin una antiguitat superior a 25 anys.

L’antiguitat del vehicle es comptarà des de la data de fabricació; si aquesta no es conegués, es prendrà com a tal la de la seva matriculació, o, si de cas hi manca, la data en què el corresponent tipus o variant es va deixar de fabricar.

Les bonificacions sol.licitades amb posterioritat al meritament de l’impost, referents a liquidacions que han estat girades i encara no han adquirit fermesa en el moment de la sol.licitud, produeixen efectes en el mateix exercici sempre que s’hagin complert els requisits establerts per tenir-hi dret quan es merita l’impost.

Ordenança fiscal 3 -  Ordenança fiscal número 3 

Darrera actualització: 19.01.2023 | 16:17