Seu electrònica

Què és la Seu Electrònica?


És una oficina virtual oberta a totes hores i tots els dies de l'any. Un espai de relació entre la ciutadania, les empreses i l'administració. Representa una nova manera de realitzar les gestions públiques amb la màxima seguretat i contribuint a un ús més eficaç i eficient dels recursos públics.

La Seu Electrònica garanteix que la informació publicada és de qualitat i la navegació i la comunicació segures. Tot sota l'aixopluc de la correcta aplicació dels principis d'accessibilitat, seguretat, responsabilitat, disponibilitat, neutralitat i interoperabilitat de la normativa establerta, i de tots els altres, que en siguin d'ús generalitzat per a la ciutadania.

La normativa vigent reconeix el dret de la ciutadania i les empreses a relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics i, per tant, sorgeix la necessitat de crear la Seu Electrònica. D'aquesta manera, també s'assegura la disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades que s'hi gestionen. 

Subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics
per efectuar qualsevol procediment administratiu amb les administracions públiques (segons la Llei 39/2015):
a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de la seva condició d'empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.

Reglamentàriament, les administracions poden establir l'obligació de relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

Seu electrònica. Ves-hi

Darrera actualització: 19.07.2022 | 15:21
Darrera actualització: 19.07.2022 | 15:21