Ple municipal

Ordre del dia del Ple. Acta del Ple. Vídeo acta. Crònica del Ple. Actes del Ple

(Les ordres del dia, les vídeos actes, les actes i les mocions estan al final d'aquesta pàgina)

Què és el Ple

Està integrat per tots els regidors i regidores i presidit per l'alcalde. Representen al veinat de Martorelles. Prenen les principals decisions del govern municipal. El Ple té atribucions normatives de control sobre la resta d'òrgans municipals, organitzatius, financers i en matèria processal. Cartipàs municipal - mandat 2019-2023 (CIDO - Normativa local). Biografia i informació de les persones que conformen el Ple.

Lloc i dates de les sessions

Les sessions ordinàries del Ple se celebren bimensualment, el tercer dilluns dels mesos imparells, a les 19h a la sala de Plens de la Casa de la Vila (a vegades, també, al  Celler de Carrencà ). I, excepcionalment a distància (Els òrgans col·legiats -com el Ple- poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorren situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. Per garantir el caràcter públic de les sessions se n'ha de fer difusió de forma audiovisual o digital).

Com seguir les sessions del Ple

  • Presencialment
    • Està obert a la ciutadania. Al final de la sessió, hi ha un torn de precs i preguntes per donar veu al públic.
  • Telemàticament

Normativa de les atribucions i del funcionament del Ple

Consulta l'ordre del dia, la vídeo acta, les mocions i la crònica del Ple

  • Actes del Ple HISTÒRIQUES, entre els anys 1855 i 1992. Ves-hi- (navegador recomanat Edge)
  • Mocions del Ple, any 20222021
  • Ordres del dia. Vídeo actes. Actes. Crònica del Ple ACTUALS:
Darrera actualització: 14.02.2023 | 11:58
Darrera actualització: 14.02.2023 | 11:58