ORDENANÇA 4. Impost increment valor terrenys

Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Impost plusvàlua 

Ordenança fiscal 4 - Ordenança fiscal número 4  

Darrera actualització: 7.07.2022 | 11:25