ORDENANÇA 10. Taxa entrada vehicles, reserves aparcament, càrrega i descàrrega mercaderies

Taxa entrada vehicles a través de voreres o qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies (guals)

Ordenança fiscal 10 - Ordenança fiscal número 10 

Taxa per utilització privativa o aprofitament especial de la via pública amb entrades de vehicles a través de les voreres o de qualsevol altre espai de domini públic local i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena

Darrera actualització: 30.06.2022 | 08:58