ORDENANÇA 7. Taxa aprofitament especial domini públic a favor empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general

Darrera actualització: 04.05.2022 | 18:05