Comitè d'Ètica

Vigilància, control, garanties per al bon govern de regidors i regidores. Conducta càrrecs electes. Comitè Ètica. comitè ètica


El Comitè d'Ètica és l’òrgan de garantia del Codi de conducta i bon govern de l'Ajuntament de Martorelles.

Funcions

 1. Seguiment i avaluació del compliment dels principis que s'estableixen en el Codi de conducta i bon govern.
 2. Fomentar-ne  la difusió i el coneixement.
 3. Desenvolupar, assessorar i interpretar sobre els seus continguts.
 4. Proposar si s'escau, sancions pel seu incompliment.
 5. Garantir i atendre les possibles queixes i suggeriments, tant de la ciutadania com del propi personal de l'Ajuntament per assegurar la seva aplicació.
 6. Fer-ne les revisions que es consideri per tal de mantenir-lo actualitzat, a partir de les seves consideracions o de les que li facin arribar les treballadores i els treballadors municipals.

Mesures que pot adoptar

 • Actuar si detecta alguna actuació inconvenient o mitjançant sol·licitud de queixa o denúncia presentada per una persona física o jurídica en relació a conductes impròpies dels càrrecs representatius i personal directiu de l‘Ajuntament.
 • Donar resposta a les consultes, dilemes o problemes interpretatius en relació al Codi de Conducta i bon govern plantejades pels càrrecs representatius o pel personal directiu.

Membres

Dels membres que integraran aquest comitè, s’informarà a la Comissió de Transparència i  hauran de ser aprovats pel Ple Municipal.

El comitè estarà format per vuit persones (en la mesura del possible es buscarà la paritat de gènere) Quatre amb caràcter fix, en funció del càrrec que ostentin, i quatre que aniran variant cada dos anys d'acord amb les característiques que es detallen:

 • Amb caràcter fix:
  • El/la president/a de la Comissió de la transparència – Sr. Octavi Mill
  • La persona responsable de Secretaria – Sra. Montserrat Torrents
  • La persona tècnica responsable de les polítiques de Benestar Social – Sra. Elvira Matas
  • La persona responsable de transparència a l’Ajuntament – Sra. Gràcia Pedrosa
 • Variables i renovables cada dos anys:
  • Una persona representant del personal municipal – Sr. Adrià Soler
  • Un regidor/a municipal - Sra. Mònica Utrilla
  • Dues persones representatives del municipi, residents a Martorelles i escollides pels Consells de Participació Ciutadana –  Sra. Ana Agüea Ortiz i la Sra. Carla Reyes Moyano

Si detecteu l'incompliment del Codi de Conducta i Bon Govern


Us convidem a presentar una denúncia.

Actes de les reunions


Darrera actualització: 13.12.2023 | 10:47
Darrera actualització: 13.12.2023 | 10:47