Normativa càmeres personals

Protocol ús de les càmeres personals

Aquest és el protocol per tal de donar ús a les càmeres personals de que disposa la Policia Local de Martorelles:

1. Supòsits en què es farà ús d’aquests dispositius: aquells en què, com a conseqüència de l'actuació de la Policia Local, en espais públics, es donin circumstàncies de perill concret per als membres de la Policia Local o terceres persones, en la seva vida o integritat corporal o danys en els béns públics. S’entén per perill concret:

  • Els derivats de la utilització de la força física, atac o intimidació per arma de foc, arma blanca o objectes perillosos.
  • Els derivats de situacions en què es posi en risc la vida o la integritat física dels agents, terceres persones o la del subjecte actuant.
  • Els derivats de desordres públics o accions tumultuàries, en les quals no sigui possible procedir a la detenció o identificació de persones.
  • Els derivats de situacions en què s’hagi d’actuar per evitar danys a les coses.
  • Davant la comissió d'un delicte flagrant.
  • Altres situacions en què, per la gravetat o circumstàncies de risc, sigui recomanable l'ús del dispositiu.

2. Supòsits que prohibeixen o limiten l’ús de les càmeres unipersonals:

  • Com a norma general:

La utilització dels dispositius per gravar l’entrada dels habitatges solament serà justificable quan calgui prevenir la comissió de delictes o infraccions administratives greus o molt greus de seguretat ciutadana, amb la finalitat d’assegurar la convivència ciutadana, l’eradicació de la violència i la utilització pacífica de les vies i els espais públics.

No es poden utilitzar amb la finalitat d’observar la intimitat de les persones o de captar les converses que aquestes mantinguin privadament als llocs públics susceptibles de gravació, llevat que hi hagi una autorització judicial

3. Obligació de mantenir l’enregistrament i no finalitzar la gravació fins que no acabi l’actuació policial.

4. Obligació, per part de l’agent actuant, d’advertir verbalment en veu alta els presents de l’inici de l’enregistrament en vídeo, llevat que la immediatesa de la situació de perill o d’altres circumstàncies extraordinàries ho impedeixin, i informar el responsable de torn de la seva activació .

5. Obligació, per part de l’agent actuant, de redactar, en el termini màxim de 48 hores, un informe en el qual es reflecteixin les circumstàncies que han motivat l’activació del dispositiu d'enregistrament.

6. Establir la prohibició expressa de tota edició, visionat, audició, còpia i tractament dels enregistraments que no sigui estrictament imprescindible per a la seva conservació i per dur a terme les actuacions policials i judicials requerides per a la investigació dels fets.

7. Els enregistraments quedaran convenientment emmagatzemats, i seran destruïts en el termini d’un mes des de la seva captació, excepte que estiguin relacionats amb il·lícits penals o administratius greus o molt greus.

8. En cas que s'elaborés un atestat policial, fer constar que durant el desenvolupament de la intervenció policial es va activar el dispositiu d'enregistrament d'imatges, que queden a disposició de l'Autoritat Judicial.

9. Pel que fa a la traçabilitat, les càmeres personals de gravació incorporen diversos elements tecnològics que permeten la traçabilitat i control posterior del seu ús. Aquests elements són els següents:

  • Mecanismes que auditen les dades associades a la intervenció, de manera que quedi constància de les circumstàncies de l’enregistrament en l'espai i en el temps, per mitjà d'un programari.
  • Un número de sèrie únic per a cadascun dels dispositius.

D’altra banda, la Policia Local, donada l’excepcionalitat de la utilització d'aquest dispositiu de vídeo enregistrament, disposarà d’un Llibre Registre, que haurà de complimentar-se per tal que quedi deguda constància, de forma fefaent, de totes aquelles actuacions en les quals s’ha procedit a activar el dispositiu d’enregistrament, ressenyant amb certesa el dia, mes, any, hora, lloc exacte on ha estat utilitzat, i agent d’aquesta Policia Local que ho ha activat.

10. L’ús dels dispositius en cada enregistrament d'imatges es comunicarà en el termini màxim de 72 hores a la Direcció General d’Administració de Seguretat i a la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya.

11. Els agents que facin ús d’aquests dispositius rebran formació, que tindrà caràcter de formació continuada.

12. S’informarà els ciutadans de la posada en marxa d’aquest sistema mitjançant el web de l’Ajuntament o de la Policia Local.

Darrera actualització: 05.10.2021 | 14:43
Darrera actualització: 05.10.2021 | 14:43