Ajuts menjador escolar

Ajut menjador. Ajuts menjador alumnes. Ajuts famílies. Ajudes alumnat. Ajuts Consell Comarcal. Ajuts menjador escolar curs 2024/2025

Ajuts individuals de menjador escolar a l'alumnat de famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

L'Ajuntament de Martorelles únicament fa l'acompanyament en la tramitació: difon els formularis, els recull i els envia al Consell Comarcal. 

Els ajuts

► L'import de l'ajut no superarà, en cap cas, el preu màxim establert pel Departament d’Educació. 

► Variarà depenenent de la durada de l'espai de migdia de cada centre

 • Si és de 2'5h - Serà de 7'25€ alumne/dia 
 • Si és de 2h - Serà de 6'87€ alumne/dia 

Normativa reguladora

Termini de presentació

Del 9 de maig al 7 de juny del 2024, ambdós inclosos

Data d'aprovació dels ajuts

Es preveu que es pugui aprovar entre la darrera setmana de juliol i abans de l’inici del curs escolar 2024/2025.

Preguntes freqüents

Qui pot sol·licitar-ho:

Els pares, les mares, les persones tutores legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de l'alumnat empadronat a Martorelles i matriculat en un centre educatiu del Vallès oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei.

Cal aportar:

 • Formulari 2862 del Consell Comarcal - Sol·licitud d’ajuts individuals de menjador escolar de l'any en curs

 • Si en alguna convocatòria ja vas presentar la documentació obligatòria i/o complementària corresponent

  - NO CAL que l'adjuntis de nou si segueix sent vàlida

 • Documentació obligatòria a adjuntar

  - Sol·licitud del formulari 2862 del Consell Comarcal degudament emplenada i signada.
  a) El volant de convivència emès per l’ajuntament.
  b) El DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família, sens perjudici del compliment d’allò previst a la disposició addicional sisena de les Bases.
  c) El document acreditatiu del codi identificador de l’alumne/a pel qual se sol·licita l’ajut, d’ara en endavant IDALU.
  d) En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa d’aquest fet.
  e) Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació del Departament de Justícia o l’autorització notarial de sortida del país i si s’escau conveni regulador (adjuntant en idioma original i la traducció jurada al català o castellà).
  f) En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol classe d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos:
  1. L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.
  2. En el cas de persones perceptores de la Renda garantida de ciutadania o l’Ingrés mínim vital, el certificat acreditatiu en relació amb l’any passat.
  3. En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i treballadores de la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació a l’any passat.
  4. Si és el cas, la resolució o el certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge acreditant les prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació a l’any passat.
  5. Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos no tributables o exempts en relació a l’any passat.
  g) Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’any passat en relació amb tots els membres de la unitat familiar.
  h) Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la unitat familiar.
  i) Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i DNI/NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells.
  j) En cas de viduïtat d’un progenitor/a, el certificat de defunció.
  k) Si és el cas, la resolució d’atorgament dels ajuts de menjador i transport escolar corresponents a la convocatòria d’ajuts d’educació especial del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, o ministeri que el substitueixi.

 • Documentació complementària a adjuntar (si és el cas)

  a)- Títol de família nombrosa on hi consti, entre d'altres, la categoria especial o general
  b)- Títol de família monoparental on hi consti, entre d'altres, la categoria especial o general
  c)- Per a infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
  d)- En relació a qualsevol membre de la unitat familiar, una resolució de reconeixement de grau de discapacitat
  e)- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social corresponents a l’any passat,atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament.
  f)- Certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de desplaçament i distància quan l’alumne/a visqui a una distància igual o superior a 3 quilòmetres en un sol sentit i en línia recta o bé que el desplaçament sigui major a 25 minuts de la residència habitual fins al centre on està escolaritzat.
  g)- Resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques
  h)- Resolució de la concessió del bo cultural jove corresponent a l'any passat i la documentació complementària que s'escaigui.

  * En el cas d'unitats familiars en que no constin ingressos o en què cap dels membres disposi d'identificador, per a valorar la sol·licitud de l'ajut és necessari a més disposar del corresponent informe dels serveis socials en el qual s'ha de fer constar la valoració socioeconòmica de la unitat familiar.

 • Les persones sol.licitants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat

  La sol·licitud original i tota la documentació adjuntada s'ha de conservar durant un mínim de 6 anys.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Es recomana acudir amb la sol·licitud d’ajut de menjador emplenada i signada per tots els membres de la unitat familiar

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa

Seu de la regidoria de Benestar i família

Avinguda d’en Piera, 70 - Local,1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 12 52
Telèfon: 93 570 57 32
Adreça electrònica: serveissocials@martorelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia per correu electrònic o trucar al telèfon 93 570 12 52 de dilluns a dijous de 09h a 14h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 10.05.2024 | 12:58