Ajuts menjador escolar

Ajuts de menjador per alumnes. Ajuts famílies. Ajuts Consell Comarcal

Ajuts individuals de menjador escolar a l'alumnat de famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

L'Ajuntament de Martorelles únicament fa l'acompanyament en la tramitació: difon els formularis, els recull i els envia al Consell Comarcal. Més informació

Quan es dóna resposta - Data resolució

El 10 de setembre s'ha publicat el llistat de l'alumnat que ha rebut l'ajut de menjador per al curs 2021-2022.

Hi ha 2 llistats ordenats per ordre alfabètic de municipi i per número d'IDALU (l'Identificador de l’Alumne/a que vàreu aconseguir per poder fer la matricula)

⇒ Per consultar si heu rebut l'ajut, ves-hi

Tipus d'ajut

L'import de l'ajut no podrà superar, en cap cas, el preu màxim establert pel departament d’educació a les Bases reguladores dels ajuts de menjador (exposades més avall) :

 1. Ajut del 70% del cost del servei de menjador. En el cas que la renda familiar anual no superi els llindars establerts a l’article 3 epígraf f) de les Bases reguladores
 2. Ajut del 100% del cost del servei de menjador. En el cas que la renda familiar anual no superi el llindar de renda que s'hauria de calcular de la següent manera: el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% i acreditació d’una puntuació superior o igual a 15 punts en la suma dels àmbits socials b i c de l’article 17.4 de les Bases reguladores.
 3. Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, ajut del 100% del cost del servei de menjador, en el cas que la renda familiar anual, no superi el llindar de renda de 2,5 vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 70%.

La quantitat total màxima de l’ajut es determinarà també en funció dels dies lectius del curs escolar amb servei de menjador d’acord amb el calendari del departament d’educació.

Normativa reguladora

Requisits

 1. Presentar la sol·licitud d’ajuts de menjador a l’ajuntament de Martorelles que és on resideix l'alumnat.
 2. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
 3. Fer ús del servei de menjador escolar.
 4. En relació amb l’alumne/a, no estar en acolliment residencial
 5. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o d’un altre ens públic o privat, que juntament amb l’ajut atorgat pel consell comarcal del vallès oriental, superi el cost del servei de menjador.
 6. No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
  1. Primer adult (sustentadors principals): 10.981,40€
  2. Segon adult (sustentadors principals): 5.490,80€
  3. Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors principals: 2.745,35€
  4. Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 3.294,45 per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, no superar el llindar de renda de 2,5 vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 70%.
 7. No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000€ calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.
 8. No superar el llindar de rendiments patrimonials de 1.700€.
 9. No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900€.
 10. No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130€ per cada membre computable, que resulta de la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual.
 11. Tenir el document acreditatiu de l'Identificador de l’Alumne/a (anomenat idalu). L'identificador és el número d'inscripció al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC). S'assigna, de manera única, quan es fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris. Per consultar-lo. Ves-hi

Termini de presentació

Del 15 de juny al 12 de juliol del 2021

Qui pot sol·licitar-ho:

Els pares, les mares, les persones tutores legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de l'alumnat empadronat a Martorelles i matriculat en un centre educatiu del Vallès oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei i compleixin els requisits establerts en les bases d’ajuts de menjador.

Cal aportar:

 • Formulari 2862 del Consell Comarcal - Sol·licitud d’ajuts individuals de menjador escolar de l'any en curs

 • Documentació obligatòria a adjuntar

  1. Volant de convivència emès per l’ajuntament.
  2. NIF/NIE/DNI de tots els membres de la unitat familiar. en el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família.
  3. Document acreditatiu del codi Identificador de l’Alumne/a (anomenat idalu) pel qual se sol·licita l’ajut
  4. En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa d’aquest fet.
  5. Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació del departament de justícia.
  6. En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments que no tributen o estan exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos:
  a) Informe de vida laboral actualitzat emès per la seguretat social
  b) En el cas de persones perceptores de la renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu en relació a l’any 2020
  c) En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i treballadores de la llar de la seguretat social, el certificat de cotitzacions en relació a l’any 2020
  d) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos que no tributen o exempts en relació a l’any 2020 Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2020 en relació amb tots els membres de la unitat familiar
  f) Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la unitat familiar

 • Documentació complementària a adjuntar (si és el cas)

  1) Títol de família nombrosa vigent expedit per l’organisme competent on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.
  2) Títol de família monoparental vigent expedit per l’organisme competent, on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.
  3) Per infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
  4) En relació amb qualsevol dels membres de la unitat familiar, la resolució de reconeixement de grau de discapacitat emesa per l’organisme competent, o bé el certificat que acrediti el grau de discapacitat emès per un centre d’atenció a persones amb discapacitat
  5) Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social corresponents a l’any 2020, atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament
  6) Certificat de l’ajuntament acreditatiu de desplaçament i distància quan l’alumne/a visqui allunyat igual o superior a 3 quilòmetres en un sol sentit i en línia recta o bé que el desplaçament sigui major a 25 minuts de la residència habitual fins al centre on està escolaritzat
  7) Resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de redistribució equilibrada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques

 • Les persones sol.licitants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Es recomana acudir amb la sol·licitud d’ajut de menjador emplenada i signada per tots els membres de la unitat familiar

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 570 59 64
Adreça electrònica: oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h. Amb cita prèvia de 15h a 16h i els dimarts de 16h a 18:30h.
Vegeu situació en el mapa

Seu de la regidoria de Benestar i família

Avinguda d’en Piera, 70 - Local,1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 12 52
Telèfon: 93 570 57 32
Adreça electrònica: serveissocials@martorelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia per correu electrònic o trucar al telèfon 93 570 12 52 de dilluns a dijous de 09h a 14h
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 13.09.2021 | 13:51