Ajuts menjador escolar

Ajuts menjador alumnes. Ajuts famílies. Ajudes alumnat. Ajuts Consell Comarcal. Ajuts menjador escolar curs 2023/2024

Ajuts individuals de menjador escolar a l'alumnat de famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

L'Ajuntament de Martorelles únicament fa l'acompanyament en la tramitació: difon els formularis, els recull i els envia al Consell Comarcal. Més informació

Tipus d'ajut

L'import de l'ajut no podrà superar, en cap cas, el preu màxim establert pel departament d’educació a les Bases reguladores dels ajuts de menjador (exposades més avall) :

 1. Ajut de fins a un 70% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament en funció de la durada de l’espai del migdia, a aquells expedients que compleixin les condicions per a ser persones beneficiàries de l’ajut individual de menjador i els requisits generals, d’acord amb allò que preveu l’article 2 i 3 de les Bases reguladores, quan la renda familiar anual no superi el llindar establert a l’article 3 epígraf f) de les Bases reguladores
   
 2. Ajut de fins a un 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament en funció de la durada de l’espai del migdia, a aquells expedients que compleixin les condicions per a ser persones beneficiàries de l’ajut individual de menjador i els requisits generals, d’acord amb allò que preveu l’article 2 i 3 de les Bases Reguladore si els supòsits següents:
  • En el cas que la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no superi el llindar de renda corresponent al 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% i s’acrediti una puntuació superior o igual a 15 punts en la suma dels àmbits b) i c) de l’article 17.4 de les Bases reguladores. 
  • En el cas que la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no superi el llindar de renda corresponent al 50% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% amb independència de la puntuació social. 
  • En el cas d’alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, quan la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no superi el llindar de renda de 2,5 vegades en relació amb l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70%

La quantitat total màxima de l’ajut es determinarà també en funció dels dies lectius del curs escolar amb servei de menjador d’acord amb el calendari del departament d’educació.

Normativa reguladora

Requisits

 1. Presentar la sol·licitud d’ajuts de menjador a l’Ajuntament de Martorelles que és on resideix l'alumnat.
 2. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
 3. Fer ús del servei de menjador escolar.
 4. En relació amb l’alumne/a, no estar en acolliment residencial
 5. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o d’un altre ens públic o privat, que juntament amb l’ajut atorgat pel consell comarcal del Vallès Oriental, superi el cost del servei de menjador.
 6. No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
  • Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60 euros. 
  • Segon adult (sustentadors principals) i altres adults que integren la unitat familiar: 5.682,80 euros.
  • Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 3.409,70 euros
 7. Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 33%, no superar el llindar de renda de 2,5 vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 70%.
 8. No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000€ calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar
 9. No superar el llindar de rendiments patrimonials de 1.700€.
 10. No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900€.
 11. No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130€ per cada -membre computable, que resulta de la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual.
 12. Tenir el document acreditatiu de l'Identificador de l’Alumne/a (anomenat Idalu). L'identificador és el número d'inscripció al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC). S'assigna, de manera única, quan es fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris. Per consultar-lo.  Ves-hi

Termini de presentació

Del 9 de maig al 9 de juny del 2023

Quan es dóna resposta:

Com a màxim al cap de 6 mesos

Qui pot sol·licitar-ho:

Els pares, les mares, les persones tutores legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de l'alumnat empadronat a Martorelles i matriculat en un centre educatiu del Vallès oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei.

Cal aportar:

 • Formulari 2862 del Consell Comarcal - Sol·licitud d’ajuts individuals de menjador escolar de l'any en curs

 • Si en alguna convocatòria ja vas presentar la documentació obligatòria i/o complementària corresponent

  - NO CAL que l'adjuntis de nou si segueix sent vàlida

 • Documentació obligatòria a adjuntar

  - Sol·licitud del Consell Comarcal degudament emplenada i signada.
  a) El volant de convivència emès per l’ajuntament.
  b) El DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família, sens perjudici del compliment d’allò previst a la disposició addicional sisena de les Bases.
  c) El document acreditatiu del codi identificador de l’alumne/a pel qual se sol·licita l’ajut, d’ara en endavant IDALU.
  d) En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa d’aquest fet.
  e) Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
  f) En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol classe d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos:
  1. L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.
  2. En el cas de persones perceptores de la Renda garantida de ciutadania o l’Ingrés mínim vital, el certificat acreditatiu en relació amb l’any 2022.
  3. En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i treballadores de la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb l’any 2022.
  4. Si és el cas, la resolució o el certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge acreditant les prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2022.
  5. Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos no tributables o exempts en relació amb l’any 2022.
  g) Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2022 en relació amb tots els membres de la unitat familiar.
  h) Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la unitat familiar.
  i) Relació dels membres de la unitat familiar que conviuen en el mateix domicili, indicant nom, cognoms i DNI/NIF/NIE, si s’escau, de cadascun d’ells.

 • Documentació complementària a adjuntar (si és el cas)

  a)- Títol de família nombrosa on hi consti, entre d'altres, la categoria especial o general
  b)- Títol de família monoparental on hi consti, entre d'altres, la categoria especial o general
  c)- Per a infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
  d)- En relació a qualsevol membre de la unitat familiar, una resolució de reconeixement de grau de discapacitat
  e)- Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social corresponents a l’any 2021,atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament.
  f)- Certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de desplaçament i distància quan l’alumne/a visqui a una distància igual o superior a 3 quilòmetres en un sol sentit i en línia recta o bé que el desplaçament sigui major a 25 minuts de la residència habitual fins al centre on està escolaritzat.
  g)- Resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques
  h)- Resolució de la concessió del bo cultural jove corresponent a l'any 2022 i la documentació complementària que s'escaigui

  * En el cas d'unitats familiars en que no constin ingressos o en què cap dels membres disposi d'identificador, per a valorar la sol·licitud de l'ajut és necessari a més disposar del corresponent informe dels serveis socials en el qual s'ha de fer constar la valoració socioeconòmica de la unitat familiar

 • Les persones sol.licitants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Es recomana acudir amb la sol·licitud d’ajut de menjador emplenada i signada per tots els membres de la unitat familiar

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h. De dilluns a divendres de 15h a 16h amb cita prèvia. Els dimarts de 15h a 18'30h, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre amb cita prèvia fins a les 16h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Seu de la regidoria de Benestar i família

Avinguda d’en Piera, 70 - Local,1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 12 52
Telèfon: 93 570 57 32
Adreça electrònica: serveissocials@martorelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia per correu electrònic o trucar al telèfon 93 570 12 52 de dilluns a dijous de 09h a 14h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 10.05.2023 | 11:54