Ajuts menjador escolar

Ajuts menjador alumnes. Ajuts famílies. Ajudes alumnat. Ajuts Consell Comarcal

Ajuts individuals de menjador escolar a l'alumnat de famílies en situacions socioeconòmiques desafavorides atorgats pel Consell Comarcal del Vallès Oriental.

L'Ajuntament de Martorelles únicament fa l'acompanyament en la tramitació: difon els formularis, els recull i els envia al Consell Comarcal. Més informació

Tipus d'ajut

L'import de l'ajut no podrà superar, en cap cas, el preu màxim establert pel departament d’educació a les Bases reguladores dels ajuts de menjador (exposades més avall) :

 1. Ajut del 70% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació, en el cas que la renda familiar anual no superin els llindars establerts a l’article 3 epígraf f) de les Bases reguladores
 2. Ajut del 100% del cost del servei de menjador, que no podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació, en el cas que la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen les bases, no superés el llindar de renda i requisits següents: Llindar de renda: el 60% de l’establert per a l’obtenció d’un ajut del 70% i acreditació d’una puntuació superior o igual a 15 punts en la suma dels àmbits socials b i c de l’article 17.4
  de les Bases reguladores.
 3. Per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, ajut del 100% del cost del servei de menjador, en el cas que la renda familiar anual, no superi el llindar de renda de 2,5 vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 70%.

La quantitat total màxima de l’ajut es determinarà també en funció dels dies lectius del curs escolar amb servei de menjador d’acord amb el calendari del departament d’educació.

Normativa reguladora

Requisits

 1. Presentar la sol·licitud d’ajuts de menjador a l’ajuntament de Martorelles que és on resideix l'alumnat.
 2. No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
 3. Fer ús del servei de menjador escolar.
 4. En relació amb l’alumne/a, no estar en acolliment residencial
 5. No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o d’un altre ens públic o privat, que juntament amb l’ajut atorgat pel consell comarcal del vallès oriental, superi el cost del servei de menjador.
 6. No superar el llindar de renda familiar anual que es calcula en funció dels membres computables de la unitat familiar i per l’agregació de les unitats de consum que es detallen a continuació:
  1. Primer adult (sustentadors principals): 11.365,60€
  2. Segon adult (sustentadors principals): 5.682,80€
  3. Per cada adult que integri la unitat familiar diferent dels sustentadors principals: 2.841,40€
  4. Per cada nen/a computable de la unitat familiar: 3.409,70 per a alumnes amb una discapacitat acreditada igual o superior al 60%, no superar el llindar de renda de 2,5 vegades corresponent per a l’obtenció de l’ajut del 70%.
 7. No superar el llindar de volum de negoci per unitat familiar de 155.000€ calculat sumant els volums de negoci de tots els membres computables de la unitat familiar.
 8. No superar el llindar de rendiments patrimonials de 1.700€.
 9. No superar el llindar de valors cadastrals de finques urbanes de 42.900€.
 10. No superar el llindar de valors cadastrals de finques rústiques de 13.130€ per cada membre computable, que resulta de la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclòs l’habitatge habitual.
 11. Tenir el document acreditatiu de l'Identificador de l’Alumne/a (anomenat idalu). L'identificador és el número d'inscripció al Registre d'Alumnes de Catalunya (RALC). S'assigna, de manera única, quan es fa la primera matrícula en centres educatius públics i privats d'ensenyaments reglats no universitaris. Per consultar-lo. Ves-hi

Termini de presentació

Del 17 de maig al 15 de juny del 2022

Quan es dóna resposta:

Com a màxim al cap de 6 mesos

Qui pot sol·licitar-ho:

Els pares, les mares, les persones tutores legals o les persones encarregades temporalment o definitivament de la guarda de l'alumnat empadronat a Martorelles i matriculat en un centre educatiu del Vallès oriental sostingut amb fons públics de Catalunya, en els cursos de segon i tercer dels ensenyaments de primer cicle d’infantil, en aquelles escoles de titularitat de la Generalitat on s’hagi implantat, i qualsevol dels cursos dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil i d’ensenyaments obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria, sempre i quan no els pertoqui la gratuïtat del servei.

Cal aportar:

 • Formulari 2862 del Consell Comarcal - Sol·licitud d’ajuts individuals de menjador escolar de l'any en curs

 • Documentació obligatòria a adjuntar

  - Sol·licitud degudament emplenada i signada.
  - Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut.
  - DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família, sens perjudici del compliment d’allò previst a la disposició addicional sisena de les Bases.
  - En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa d’aquest fet.
  - Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
  - En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos:
  a) L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.
  b) En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i treballadores de la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació a l’any 2021.
  c) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos no tributables o exempts en relació amb l’any 2021 (excepte els de la Seguretat Social).
  d) Resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge acreditatiu de les prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2021.

 • Documentació obligatòria en el cas que algun dels membres de la unitat familiar NO autoritzi la consulta i/o l’obtenció de qualsevol de les dades (si és el cas)

  - Sol·licitud degudament omplerta i signada.
  - Document acreditatiu de l’IDALU de l’alumne/a pel qual es sol·licita l’ajut.
  - DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar. En el cas de no disposar-ne, certificat de naixement o llibre de família, sens perjudici del compliment d’allò previst a les Bases.
  - En el cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, documentació acreditativa d’aquest fet.
  - Si és el cas, el conveni aprovat judicialment i/o la sentència de divorci o separació o l’acta final de mediació del Departament de Justícia.
  - En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar rebi qualsevol tipus d’ingrés corresponent a rendiments no tributables o exempts, s’ha d’aportar la documentació que es relaciona
  a continuació en funció de la font o fonts d’ingressos:
  a) L’informe de vida laboral actualitzat emès per la Seguretat Social.
  b) En el cas de persones perceptores de la Renda garantida de ciutadania, el certificat acreditatiu en relació amb l’any 2021.
  c) En el cas de persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors i treballadores de la llar de la Seguretat Social, el certificat de cotitzacions en relació amb
  l’any 2021.
  d) Qualsevol altra documentació no prevista amb anterioritat que acrediti fefaentment els altres ingressos no tributables o exempts en relació amb l’any 2021 (ex. pensió
  d’incapacitat permanent absoluta, pensió de gran invalidesa, pensions d’aliments en favor dels fills, etc.).
  e) Resolució o certificació de l’Agència Catalana de l’Habitatge acreditatiu de les prestacions econòmiques per ajuts al lloguer de l’habitatge en relació amb l’any 2021.
  Declaració de la renda o certificat d’imputacions íntegre corresponent a l’exercici 2021 en relació amb tots els membres de la unitat familiar.
  - Certificat cadastral dels immobles dels quals són titulars qualsevol dels membres de la unitat familiar.
  - Volant de convivència emès per l’Ajuntament.

 • Documentació complementària a adjuntar (si és el cas)

  - Per a infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència
  - Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social corresponents a l’any 2021,atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats
  puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament.
  - Certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de desplaçament i distància quan l’alumne/a visqui a una distància igual o superior a 3 quilòmetres en un sol sentit i en línia recta o bé que el desplaçament sigui
  major a 25 minuts de la residència habitual fins al centre on està escolaritzat.
  - Resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques

 • Documentació complementària en el cas que algun dels membres de la unitat familiar NO autoritzi la consulta i/o l’obtenció de qualsevol de les dades (si és el cas)

  - Per a infants en acolliment, la resolució d'acolliment de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
  - Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social corresponents a l’any 2021,atorgades per administracions públiques, que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats
  puntuals, urgents i bàsiques de subsistència, com ara l'alimentació, el vestit o l'allotjament
  - Certificat de l’ajuntament respectiu acreditatiu de desplaçament i distància quan l’alumne/a visqui a una distància igual o superior a 3 quilòmetres en un sol sentit i en línia recta o bé que el desplaçament sigui
  major a 25 minuts de la residència habitual fins al centre on està escolaritzat.
  - Resolució dels Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de redistribució equilibrada d’alumnat amb necessitats educatives específiques
  - Títol de família nombrosa vigent expedit per l’organisme competent on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.
  - Títol de família monoparental vigent expedit per l’organisme competent, on consti, entre d’altres, la categoria especial o general.
  - En relació amb qualsevol dels membres de la unitat familiar, la Resolució de reconeixement de grau de discapacitat emesa per l’organisme competent, o bé certificat que acrediti el grau de discapacitat
  emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) del Departament competent de la Generalitat de Catalunya o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.”

 • Les persones sol.licitants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Es recomana acudir amb la sol·licitud d’ajut de menjador emplenada i signada per tots els membres de la unitat familiar

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 570 59 64
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h. De dilluns a divendres de 15h a 16h amb cita prèvia. Els dimarts de 15h a 18'30h, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre amb cita prèvia fins a les 16h.
Vegeu-ne la situació al mapa

Seu de la regidoria de Benestar i família

Avinguda d’en Piera, 70 - Local,1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 12 52
Telèfon: 93 570 57 32
Adreça electrònica: serveissocials@martorelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia per correu electrònic o trucar al telèfon 93 570 12 52 de dilluns a dijous de 09h a 14h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.07.2022 | 13:42