Al·legacions a denúncies de trànsit / multes de trànsit

Infraccions trànsit. Multes trànsit. Anul·lació multa. Sancions trànsit. Recórrer multa de trànsit. Multa de circulació

Aquest tràmit serveix sol·licitar l'anul·lació d'una multa de trànsit. És la manera d'exposar i tramitar les raons (les al·legacions) per les que s'està en desacord amb els fets denunciats o amb el procediment. Es pot presentar durant el període voluntari de pagament i també, durant l'executiu (amb recàrrec i interessos).

Terminis de presentació de les al·legacions

 • Des del mateix moment en que s'ha comès la infracció, si la butlleta s'entrega en mà.
 • Dins dels 20 dies naturals a partir de l'endemà de la data en què es rep la notificació o es publica en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
 • Si es paga la multa ja no es poden presentar al·legacions, ni presentar cap recurs.

La presentació d'al·legacions implica

 • Renunciar al pagament de la denúncia amb bonificació (Es pot gaudir de bonificació si es paga en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la notificació de la denúncia)
 • La paralització de la tramitació de la multa fins que les al·legacions siguin denegades o acceptades. Si es deneguen es podrà presentar recurs potestatiu de reposició, o directament recurs davant els jutjats contenciosos administratius.

Normativa de referència

 • Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
 • Reial decret 320/1994, de 25 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques administratiu comú.
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona conductora i/o titular d'un vehicle

Cal aportar:

 • 2947 Al·legacions a denúncies de trànsit

 • Si actueu en representació legal de la persona sol·licitant, cal presentar la documentació acreditativa
 • És obligat que la documentació i les dades siguin certes i a facilitar la informació requerida per l'Ajuntament.

Canals de tramitació:

 • Presencial

Policia Local Martorelles

Avinguda d'en Piera, 51 - 08107 Martorelles - Barcelona
Telèfon: 93 579 21 23
Adreça electrònica: mar.policia@martorelles.cat
Horari:  
Horari d'atenció oficina: de 08 a 20h
Emergències: 24 hores
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.11.2023 | 13:24