Assignacions econòmiques atorgades als grups polítics municipals - Justificació

Justificacions ajuts partits polítics. Subvencions grups polítics. Justificació subvenció partits polítics. Subvencions partits polítics. Justificació grups polítics

Tràmit que als grups polítics municipals els serveix per justificar anualment la dotació econòmica que els dona l'Ajuntament. (És una quantitat econòmica fixa i idèntica per a tots els grups i un altra de variable en funció del número de regidors i regidores que el conformen).

Data i període de presentació de la documentació

 • Aquest tràmit es pot fer entre l'1 de gener i el 31 de març de l'any vigent.
 • Ha de justificar les despeses realitzades des de l'1 de gener de l'any anterior fins a la data en que es presenta la documentació (com a molt tard, el 30 de març de l'any vigent).

Assignacions anuals

 • No es rebrà un nou pagament per assignació fins que no s’hagin presentat les justificacions de l’exercici anterior.
 • El saldo no justificat al final de l’exercici de l'any natural, s’incorporarà a l’exercici següent com a saldo inicial.
 • En any electoral, cada grup haurà de presentar un compte justificatiu pel període que correspongui a la legislatura que finalitza, dins el mes següent a la seva finalització.

Control, aprovació i publicació dels comptes

 • La justificació únicament es pot presentar de forma telemàtica.
 • Els conceptes subvencionats no es poden utilitzar per justificar cap altra subvenció.
 • El control i verificació dels comptes justificatius els fa el Departament d’Intervenció.
 • Els aprova la Comissió de Transparència i en dóna compte al Ple Municipal.
 • Durant el segon trimestre de l’any es publicarà.
  • El compte justificatiu de cada grup municipal.
  • L’informe anual de control del Departament d’Intervenció de l'Ajuntament dels citats comptes.

Normativa reguladora

Qui pot sol·licitar-ho:

Grups polítics municipals de Martorelles

Cal aportar:

 • Formulari 2244 Justificació assignacions econòmiques grups polítics municipals

 • Formulari 2244 Llistat de les factures

 • Documentació comptable (Cal conservar-la com a mínim 6 anys)

  • Compte justificatiu - relació de despeses i ingressos
  • Factures conformades a nom del grup municipal (Amb CIF/NIF, adreça, número de factura, conceptes facturats, IVA desglossat o en cas contrari es farà constar l’exempció).
  • *Despeses de desplaçaments en transport públic (justificades mitjançant tiquet o factura).
  • Justificant de pagaments mitjançant còpies de transferències bancàries.
  • Xecs amb extracte bancari conforme han estat cobrats.
  • Llistat de moviments bancaris del compte corrent per acreditar els pagaments.

 • *Certificat d'estar al corrent amb Hisenda

  Si els grup polític no té contractat personal, no caldrà presentar aquest document. Només caldrà presentar una declaració jurada conforme no tenen personal contractat al seu servei.

 • *Certificat d'estar al corrent amb l'Agència Tributària de Catalunya

  Si els grup polític no té contractat personal, no caldrà presentar aquest document. Només caldrà presentar una declaració jurada conforme no tenen personal contractat al seu servei.

 • *Certificat d'estar al corrent amb la Seguretat Social (En el cas que es tingui personal contractat)

 • Declaració jurada conforme no tenen personal contractat al seu servei

  *A la Comissió de Transparència del 22 de maig de 2023 es va acordar que si els grups polítics no tenen personal contractat, no cal presentar els certificats d'estar al corrent amb:
  - Hisenda,
  - l'Agència Tributària de Catalunya,
  - La Seguretat Social.
  Només cal presentar una declaració jurada conforme no tenen personal contractat al seu servei

 • Les persones sol.licitants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 8.11.2023 | 11:52