Cessió horts urbans - Sol·licitud

Cessió terrenys horts Can Camp. Parcel·les conreu hortícola d'ús particular. Cessió parcel.les horts urbans

Aquest tràmit serveix per sol·licitar la cessió d'un hort per al consum familiar. Entre totes les propostes que compleixin els requisits s'aplicarà una puntuació en base al següent barem de selecció. En el cas que hi hagi més sol·licituds que parcel·les es farà una llista d'espera ordenada de major a menor puntuació obtinguda.

La funció dels horts és de caràcter social i de lleure, educatiu i mediambiental. Això fa que s'hi implementin aspectes de sostenibilitat com l’agricultura ecològica o la racionalització del consum de l’aigua.

Duració de la cessió provisional d'ús

 • 1 any, renovable per un mateix termini fins a un màxim de 4 anys. En cas de voler-la tornar a renovar, la  persona titular la demanarà amb una antelació mínima d’un mes. Si l’Ajuntament no resol expressament en altre sentit, quedarà automàticament renovada.
 • En el cas que un hort quedi sense treballar més de 3 mesos i no es comuniqui per escrit de manera motivada a l’Ajuntament es podrà revocar la cessió d’ús concedida.

Termini de presentació de la sol·licitud

Del 18 de novembre al 16 de desembre.de 2022

Quan es dona resposta

Es notificarà individualment.

Normativa de referència

Cost

► Segons el que estableix l'ordenança fiscal número 36, per cada hort 90 €. Les fraccions inferiors a l’any es prorratejaran per mesos naturals.

 • En alguns casos, es poden sol·licitar bonificacions de la taxa anual:  
  • Del 90 % previ informe de Serveis Socials que acrediti dificultats de caire socioeconòmic
  • Del 50 % a la gent gran (+ de 65 anys)
  • Del 50 % als joves (de 16 a 30 anys)

La taxa anual inclou el servei de subministrament d'aigua per a reg que facilita l'Ajuntament d'acord amb els principis d'economia, eficiència, sostenibilitat i proporcionalitat.

► El primer any s’haurà d’abonar una garantia de 30 € per a cobrir possibles danys o desperfectes. Es retornarà quan acabi el termini de l’autorització. A partir de l'adjudicació es donaran, com a màxim, 15 dies per fer la liquidació.

Qui pot sol·licitar-ho:

- Veins/nes de Martorelles. (En el cas de petició en comú com a mínim una de les persones ha de ser veí/na de Martorelles).
- Majors d’edat o a partir de 16 anys amb autorització del tutor legal.
- Persones que no disposin de cap altre terreny de conreu, per qualsevol títol, ni el peticionari ni cap altre membre de la unitat familiar. S’exceptuen aquelles persones que posseeixin un hort en situació irregular a Martorelles, al qual hauran de renunciar i restituir al domini públic, abans de poder tenir adjudicada una parcel∙la municipal.

- També podrà optar a l’adjudicació qualsevol col∙lectiu o entitat sense afany de lucre i amb finalitat pedagògica, terapèutica o social. En aquests supòsits, es designarà una persona responsable del col∙lectiu o entitat, amb la que es mantindran totes les relacions derivades de l’adjudicació i que es farà responsable del compliment del Reglament d'ús dels Horts.

Cal aportar:

 • Formulari 2471 Sol·licitud d'adjudicació d'hort urbà

 • Altra documentació a presentar

  - Certificat de convivència de la unitat familiar, indicant la residència a Martorelles i la seva antiguitat (s'aportarà, directament, per l'Ajuntament).
  - Còpia de la declaració de renda del nucli de convivència, o de cadascuna de les persones que la integren, de l’exercici anterior.
  - Documents acreditatius de la situació personal segons barem de selecció

 • Si actueu en representació legal de la persona sol·licitant, cal presentar la documentació acreditativa
 • És obligat que la documentació i les dades siguin certes i a facilitar la informació requerida per l'Ajuntament.

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 28.11.2022 | 09:31