Llicència de parada de mercat ambulant - alta, baixa, modificació

Borsa parades mercat ambulant. Parada mercat. Paradistes

Aquest tràmit permet obtenir, modificar o donar de baixa la llicència d'instal·lació de parada al mercat no sedentari que es celebra setmanalment, cada dissabte, entre les 07h i les 14:30 hores a l'àrea asfaltada del recinte de la masia de Carrencà de Martorelles.

Actualment, any 2023, està oberta una Convocatòria d'una borsa de parades no alimentàries per cobrir dues vacants. Més informació al 650372380 de dilluns a divendres de 9h a 14'30h. 

Qui el pot demanar

La persona interessada o bé qui la representi que tingui una parada que no sigui d'alimentació.

Procediment de selecció per atorgar les autoritzacions o per cobrir les vacants

L'Ajuntament, quan hi ha vacants, prepara una convocatòria pública per a que s'hi puguin presentar totes les persones interessades si compleixen els requisits establerts a les bases específiques de la convocatòria.

Requisits per donar-se d'alta

1. Quan es tracti de persona jurídica, caldrà que estigui legalment constituïda, inscrita en el Registre oficial corresponent i el seu objecte social haurà d’incloure l’activitat a prestar.
2. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, acreditar, a més a més, que estan en possessió dels permisos de residència i de treball que estableix la normativa específica vigent.
3. Estar donats d’alta en l’epígraf corresponent de l’Impost d’Activitats Econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar exempts, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.
4. Han d’estar donats d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui, el titular i els treballadors que tingui contractats, i estar al corrent de les obligacions amb aquesta.
5. Complir tots aquells requisits que estableixin les reglamentacions específiques a aplicar als productes que tinguin a la venda.
6. Disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda d’aquells productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.
7. Disposar d’assegurança de responsabilitat civil per una cobertura mínima de 300.000,00 euros.
8. Quan es tracti de cooperatives, s’haurà d’acreditar que tots els socis treballadors estant adscrits en mateix Règim de la Seguretat Social (General o Especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que s’estableixi en els Estatuts socials de la cooperativa.

Requisits per donar-se de baixa, fer modificacions o presentar-se a les borses

Comunicar-ho per escrit a l'Ajuntament de Martorelles

Durada de l'autorització

 • 15 anys. 
 • Per mantenir la vigència de les autoritzacions, anualment, caldrà  a acreditar 
  • Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Administració tributària
  • El pagament de la corresponent taxa i tributs municipals
  • El pagament de l’assegurança de responsabilitat civil.
  • Qualsevol altra obligació que pugui demanar l'Ajuntament

Normativa de referència

Quin cost té:

Segons el que estipula l'ordenança fiscal número 12 - Taxa per parades, barraques, casetes de venda

Quan es dóna resposta:

PER A LA BORSA un cop presentada la instància els serveis municipals es posaran en contacte amb vosaltres.

A les bases específiques de cada convocatòria s'indicarà el termini per resoldre el procediment. Un cop finalitzat aquest termini, si no rebeu una resolució, l'autorització queda desestimada.

Cal aportar:

 • A la sol·licitud haureu d'informar o adjuntar les següents dades o documents

  - Productes ofertats
  - Metres lineals
  - Fotografia de la parada

 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa
 • És d'obligat compliment que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament

Canals de tramitació:

 • Presencial

Mercat setmanal no sedentari

Cami de Sant Adrià, s/n - Espai de Carrencà - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 650372380
Telèfon: 935705732
Adreça electrònica: galbanyrc@martorelles.cat
Horari:  
Dissabte de 7h a 14h
Vegeu-ne la situació al mapa

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 13.02.2023 | 13:00