Subvenció a entitats i associacions - Sol·licitud -

Subvencions entitats. Subvencions associacions

Les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats de l’Ajuntament de Martorelles poden sol·licitar subvencions econòmiques per cobrir una part de la despesa dels projectes o activitats que organitzen. 

 • La sol·licitud es pot fer únicament telemàtica.
 • Reunió informativa de les subvencions per l'any 2023: 18 de maig a les 20h al Safereig de la Masia de Carrencà
 • Per ajudar-vos a preparar la vostra sol·licitud us oferim un servei d'atenció personalitzada. Per reservar-lo contacteu amb el 93 579 12 66 o participacio@martorelles.cat  

Normativa reguladora

Terminis de presentació

 • Des del  17 de maig fins el  14 de juny de 2023. (Comença el dia següent de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Província de Barcelona i finalitza transcorreguts 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació)

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Com a màxim 30 dies hàbils a comptar des de la data de tancament del període de presentació dels projectes. Un cop acordada la concessió de les subvencions es notificaran a les entitats o associacions en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució.

Qui pot sol·licitar-ho:

L' entitat o associació que reuneixi les següents condicions:
a) No tingui afany de lucre.
b) Estigui legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d’Entitats i Associacions d’aquest Ajuntament.
c) Estigui degudament registrada i actualitzada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o al registre estatal del qual depengui.
d) Hagi justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors, dins el termini marcat en la convocatòria anual corresponent.
e) Disposi d’una pòlissa de responsabilitat civil en vigor per a l’activitat amb una cobertura mínima de 300.000€ per un mínim de 100 persones.
f) Hagi realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de la Llei General de Subvencions.

No poden sol•licitar les subvencions les entitats o associacions que no respectin l’actual marc democràtic com la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes, misògines o discriminin per raons de gènere.

Cal aportar:

 • Formulari 2243_S1 Sol.licitud de subvenció ORDINÀRIA per a entitats i associacions

  Amb informació general

 • Formulari 2243_S2 Sol·licitud de subvenció ORDINÀRIA per a entitats i associacions

  Amb informació concreta de cada projecte. Empleneu un model per cadascun (Com a màxim es poden presentar 3 projectes per entitat o associació)

 • Formulari 1742 Sol·licitud alta o modificació dades bancàries dels creditors **

 • Altra documentació a adjuntar

  1. Còpia del rebut bancari conforme s’ha pagat la pòlissa d’assegurança de l’any en curs
  2. Acta de l’Assemblea General amb data anterior a la sol·licitud de la subvenció. S'hi han d'aprovar els comptes de l’any anterior amb el detall dels comptes aprovats. L'assemblea es pot fer presencial o virtualment
  3. Còpia del DNI del representant legal que signa la sol·licitud**
  4. Còpia del número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària**
  5. Còpia de certificat vigent emès pel Departament de Justícia, on es designen els càrrecs directius**
  6. Còpia de la pòlissa d’assegurança**

  **No caldrà presentar la documentació requerida als apartats 3, 4, 5, 6 ni el-Formulari 1742 Sol·licitud alta o modificació dades bancàries dels creditors- sempre que ja estigui a disposició de l’Ajuntament i no s’hagi produït cap modificació amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció

 • Les entitats que treballen en contacte habitual amb menors d'edat

  Còpia dels certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals de tots els professionals i voluntaris

 • En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta

  Es requerirà a l’entitat beneficiària que, en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que, si no ho fa així, s’entendrà per desistida la sol•licitud

 • Les persones sol.licitants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar-ne la veracitat
 • Totes les subvencions ORDINÀRIES s'hauran de justificar obligatòriament. Ves-hi

Canals de tramitació:

Seu regidories: Cooperació, Cultura, Educació i infància, Joventut, Participació Ciutadana, Turisme

Celler de Carrencà. Cami de Sant Adrià, s/n - 08107 Martorelles - Barcelona
Telèfon: 93 579 12 66
Horari:  
De dilluns a divendres de 8 a 15h. Dimarts de 16 a 18.30h. Tancat entre el 3 i el 30 d'agost
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 31.05.2023 | 16:14