Subvenció a entitats i associacions - Sol·licitud -

Subvencions entitats. Subvencions associacions

Les entitats i associacions sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Associacions i Entitats de l’Ajuntament de Martorelles poden sol·licitar subvencions econòmiques per cobrir una part de la despesa dels projectes o activitats que organitzen. L'import concedit serà, com a màxim, del 50% del seu cost total.

(Per a les subvencions d'entitats i associacions ESPORTIVES el tràmit és diferent. Ves-hi)

Normativa reguladora

Terminis de presentació

  • Les subvencions ordinàries del 19 de juliol fins el 13 d'agost de 2021. (Comença el dia següent de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Província de Barcelona i finalitza transcorreguts 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació)
  • Les subvencions de projectes extraordinaris es poden presentar fins el 30 de novembre de 2021.

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Com a màxim 30 dies hàbils a comptar des de la data de tancament del període de presentació dels projectes. Un cop acordada la concessió de les subvencions es notificaran als interessats en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la resolució

Qui pot sol·licitar-ho:

L' entitat o associació que reuneixi les següents condicions:
a) No tingui afany de lucre.
b) Estigui legalment constituïda i inscrita al Registre Municipal d’Entitats i Associacions d’aquest Ajuntament.
c) Estigui degudament registrada i actualitzada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya o al registre estatal del qual depengui.
d) Hagi justificat degudament les subvencions concedides en edicions anteriors, dins el termini marcat en la convocatòria anual corresponent.
e) Disposi d’una pòlissa de responsabilitat civil en vigor per a l’activitat amb una cobertura mínima de 300.000€ per un mínim de 100 persones.
f) Hagi realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estigui afectada per cap de les prohibicions contingudes a l’art.13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, de la Llei General de Subvencions.

No poden sol•licitar les subvencions les entitats o associacions que no respectin l’actual marc democràtic com la Declaració Universal dels Drets Humans i altres de naturalesa similar o bé que practiquin actuacions xenòfobes, racistes, homòfobes, misògines o discriminin per raons de gènere.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

Seu regidories: Cooperació, Cultura, Educació i infància, Joventut, Participació Ciutadana, Turisme

Celler de Carrencà. Cami de Sant Adrià, s/n - 08107 Martorelles - Barcelona
Telèfon: 93 579 12 66
Horari:  
De dilluns a divendres de 8 a 15h. Dimarts de 16 a 18.30h. Tancat entre el 3 i el 30 d'agost
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 19.07.2021 | 12:04