Subvencions lloguer persones grans

Ajuts pagament habitatge gent gran

Subvenció per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social. L'Ajuntament de Martorelles únicament fa l'acompanyament en la tramitació: difon els formularis i ajuda a resoldre qualsevol dubte.

Aquestes subvencions les atorga el Departament de Territori i Sostenibilitat i  l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Més informació

Quantia de l'ajut

L'import mensual màxim serà de 200€ i com a mínim de 20€.

Termini per presentar les sol·licituds

Del 6 de març fins el 30 d'abril de 2021.

Requisits

 1. No pagar un lloguer mensual per l'habitatge superior a: 800 euros (a la demarcació de Barcelona). Excepcionalment, pot arribar a 900€ si a la unitat de convivència hi ha alguna persona amb mobilitat reduïda reconeguda.
 2. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 3. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 4. Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud
 5. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 6. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
 7. Que la unitat de convivència tingui uns ingressos no superiors a 2,83  vegades l'IRSC (Risc d'Exclusió Social)

Normativa reguladora

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

El termini màxim de la Generalitat per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, degudament motivada, és de sis mesos a comptar des de la data de presentació de la documentació completa. Transcorregut aquest termini, si no s'ha notificat la resolució expressa, les persones interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu

Qui pot sol·licitar-ho:

- Persones de Martorelles
- Titulars d'un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya (empadronades)
- Que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més (nascudes anteriorment al 31/12/1956)

Cal aportar:

 • Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

 • Altra documentació a aportar

  Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.

  La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta marcats amb un (*), és:
  1. Document d’identificació vigent:
  - DNI *
  - En el cas de ciutadans de la Unió Europea, el certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea *
  - En el cas d’estrangers no comunitaris, el NIE i la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE) *
  2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.(*)
  3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent: ◦Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior, amb termini de presentació vençut a la data de presentació (exercici 2019; caselles 435 i 460 menys la casella 420), de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral. (*)
  - Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.
  4. Llibre de família, si s'escau.
  5. El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  - En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
  - En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
  6. Tots els rebuts de lloguer corresponents a l'any 2021 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts, a partir com a mínim del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i l'import.
  7. Imprès normalitzat o document equivalent a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
  8. Acreditació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)
  9. Certificat acreditatiu de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)
  10. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

  En tots els supòsits exposats, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

 • Les persones sol.licitants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per tal de comprovar la seva veracitat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Amb cita prèvia al Consell Comarcal d'Habitatge del Vallès Oriental, T. 667 99 21 35 - C. Miquel Ricomà, 46 de Granollers. A les oficines de Martorelles per recollir l'imprès:

Seu de la regidoria de Benestar i família

Avinguda d’en Piera, 70 - Local,1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 12 52
Telèfon: 93 570 57 32
Adreça electrònica: serveissocials@martorelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia per correu electrònic o trucar al telèfon 93 570 12 52 de dilluns a dijous de 09h a 14h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 2.08.2021 | 10:20