Subvencions per fomentar el lloguer i l'habitatge assequible

Subvenció per llogar habitatges desocupats. Lloguer social

Subvenció per incentivar el lloguer d'habitatges desocupats per destinar-los a lloguer social mitjançant la Borsa de lloguer social de l’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental. L'Ajuntament de Martorelles únicament fa l'acompanyament en la tramitació: difon els formularis i ajuda a resoldre qualsevol dubte.

Aquestes subvencions les atorga el Consell Comarcal del Vallès Oriental. Més informació

Termini per presentar les sol·licituds

Del 16 de juliol fins el 16 de setembre de 2021.

Requisits de l'habitatge

 • Que l’habitatge estigui ubicat a la comarca del Vallès Oriental, tret d’aquells municipis que disposen del programa de la xarxa de mediació pel lloguer social al seu municipi, com ara Caldes de Montbui, Granollers, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Celoni.
 • Que sigui un habitatge que provingui del mercat lliure o de protecció oficial amb la preceptiva autorització per arrendar.
 • Que disposi de la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica, o bé per ambdós casos que reuneixi les condicions necessàries per a llur obtenció

Actuacions i/o reparacions subvencionables

 • Adequació de les peces i els elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 • Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per l’adequació de l’habitatge a la normativa.
 • Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater.
 • Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de l’habitatge.
 • Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, terres, fusteria interior i/o exterior, neteja inicial o final de l’habitatge o petites reparacions d’instal·lacions.
 • Millora de l’accessibilitat interior de l’habitatge, com ara substitució de banyera per dutxa, eixamplament de portes, passadissos, habitacions, cambra higiènica o cuina, entre d’altres.
 • Els honoraris facultatius per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i/o del certificat d’eficiència energètica.
 • Reparació o substitució de l’element del punt de cocció de la cuina, extracció de fums, i caldera per un altre element amb una millora de qualificació energètica.
 • Tramitació del Butlletí elèctric de l’habitatge i contractació dels subministraments.

No es poden incloure desperfectes o danys ocasionats per mal ús o mala fe.

No són despeses subvencionables els tributs (impostos i taxes), com ara l'impost sobre el valor afegit (IVA), l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i les taxes que afectin les obres o els honoraris professionals, ni tampoc els aranzels.

Quantia de la subvenció

La quantitat màxima de la subvenció es calcula en funció del conjunt de les actuacions i/o reparacions dutes a terme. Serà del 75% de les despeses subvencionables acceptades, IVA exclòs, amb un import màxim de 1.500 euros/habitatge, IVA exclòs.

Normativa reguladora

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones propietàries d'habitatges desocupats i que vulguin llogar-los a través de la Borsa Comarcal d'Habitatge

Cal aportar:

 • Formulari 2244 Relació-memòria de les despeses efectuades

 • Formulari TD18-011 Declaració responsable

 • Altra documentació a aportar

  a) DNI/NIF de la persona propietària de l’habitatge.
  b) Escriptura pública on consti la propietat de l’immoble.
  c) Declaració responsable de la persona propietària de l’habitatge on consti el
  compromís de destinar l’habitatge al lloguer per mitjà del programa de la Borsa de
  lloguer social de l’Oficina comarcal d’habitatge del Consell Comarcal del Vallès
  Oriental, si resultés beneficiària de la subvenció, d’acord amb l’annex 1 d’aquestes
  Bases.
  d) Una relació-memòria classificada de les despeses efectuades, identificació del
  proveïdor, numero de document, import, concepte i data d'emissió de la factura i la
  indicació del motiu de cada actuació, d’acord amb l’annex 2 d’aquestes Bases.
  e) Les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil
  o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació-memòria de l’apartat
  precedent i la documentació acreditativa del pagament.
  f) Declaració responsable conforme no és beneficiari de cap subvenció pel mateix
  concepte subvencionat per raó d’aquestes bases i la corresponent convocatòria,
  inclosa en el document de l’annex 1 d’aquestes Bases.
  g) Certificat de titularitat bancària del compte on, si és el cas, s’hagi d’ingressar la
  subvenció.

 • Les persones sol.licitants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per tal de comprovar la seva veracitat

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Millor amb cita prèvia al Consell Comarcal d'Habitatge del Vallès Oriental, T. 93 8600700- C. Miquel Ricomà, 46 de Granollers. A les oficines de Martorelles per recollir l'imprès:

Seu de la regidoria de Benestar i família

Avinguda d’en Piera, 70 - Local,1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 12 52
Telèfon: 93 570 57 32
Adreça electrònica: serveissocials@martorelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia per correu electrònic o trucar al telèfon 93 570 12 52 de dilluns a dijous de 09h a 14h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 2.08.2021 | 13:46