Junta Govern Local i Decrets d'Alcaldia

Juntes de Govern. Juntes Govern. Actes Junta Govern Local. Decret alcaldia. JGL


Què és la Junta de Govern Local

  • La Junta de Govern Local (JGL) és un òrgan col·legiat de caràcter resolutori. La seva competència bàsica és la d'assessorament i assistència a l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions.
  • La JGL és constitueix obligatòriament a tots els municipis de més de 5.000 habitants. Per als municipis menors, com el nostre, existeix quan ho disposa el seu Reglament Orgànic Municipal -ROM- o ho acorda el Ple Municipal.
  • La Junta de Govern Local té delegades les atribucions de l'Alcalde en base al Decret de delegació d'atribucions de l'Alcalde a la Junta de Govern

Membres de la Junta de Govern Local

  • Càrrecs electes d'ERC: Marc Candela Callado,  Anna Nogueres Vallbona, Gerard del Caño Grañé 
  • Càrrec electe MECP - ECG: Mònica Utrilla Montserrat
  • Com a persones observadores permanents, amb veu però sense vot, també hi assisteixen del grup polític d'ERC: Remei Verjuan Clavero, Roger Parera Roca
  • Com a persona observadora permanent, amb veu però sense vot, també hi assisteix del grup polític MECP - ECG: Daniel Monserrat Vargas 
  • Consulta el  Cartipàs municipal per al mandat 2023-2027 (CIDO - Normativa local)

Lloc i dates de les sessions:

  • Es celebra públicament, únicament, quan es tracten assumptes delegats pel Ple municipal.
  • La Junta de Govern Local celebra les sessions setmanals, els dimecres no festius, a les 09'30h hores, a les dependències de la Casa de la Vila (Pl. de l'Ajuntament, 1) o telemàticament. Durant els períodes de vacances de Nadal, Setmana Santa i agost es suspèn la seva celebració sempre i quan no es perjudica la gestió dels assumptes municipals. Quan el dia fixat coincideix en festiu és pot avançar o retardar la seva celebració per un altre dia d'aquella setmana.

Consulta les actes de la Junta de Govern Local i els decrets d'alcaldia recollits al final de cada acta :

Darrera actualització: 2.11.2023 | 09:09
Darrera actualització: 2.11.2023 | 09:09