Protecció de dades

Persona Delegada Protecció Dades. Delegat Protecció Dades


El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a l’ajuntament. S’encarrega de supervisar, de manera independent, l’aplicació del compliment de la normativa de protecció de dades. 

Hi podeu contactar mitjançant:

 • Nom i cognoms: Josep Matas i Balaguer
 • Correu electrònic: bustia@legalment.net
 • Adreça de contacte: Peixateries Velles, 1 - 17004 Girona
 • Telèfon: 34 972 221 691

On es troba regulat el delegat de protecció de dades?

El delegat de protecció de dades es troba regulat en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (RGPD), de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE .

Quines són les funcions del delegat de protecció de dades?

L’article 39 de l’RGPD, recull les funcions del delegat de protecció de dades que són les següents:

 • Informar i assessorar de les seves obligacions el responsable o l’encarregat del tractament i els empleats que s’ocupen del tractament, de conformitat amb aquest Reglament i amb altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres.
 • Supervisar el compliment del que disposa aquest Reglament, d’altres disposicions de protecció de dades de la Unió o dels estats membres i de les polítiques del responsable o de l’encarregat del tractament en matèria de protecció de dades personals, inclosa l’assignació de responsabilitats, la conscienciació i la formació del personal que participa en les operacions de tractament i les auditories corresponents.
 • Oferir l’assessorament que se li sol·licita sobre l’avaluació d’impacte relativa a la protecció de dades i supervisar-ne l’aplicació, de conformitat amb l’article 35.
 • Cooperar amb l’autoritat de control.
 • Actuar com a punt de contacte de l’autoritat de control per a qüestions relatives al tractament, inclosa la consulta prèvia a què es refereix l’article 36, i fer consultes, si escau, sobre qualsevol altre assumpte.

Responsable del tractament de les dades


El responsable és l'Ajuntament de Martorelles, amb seu a la plaça de l'Ajuntament,1, 08107 Martorelles. Telèfon: 93.570 57 32  Web: www.martorelles.cat

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades ve donada per cadascuna de les activitats que realitza l'Ajuntament.

Legitimació

El tractament de les dades de la ciutadania es realitza en base a les funcions que ens són pròpies emmarcades, sempre, en la legalitat. En els casos que la finalitat del tractament requereixi el consentiment de la ciutadania, us demanarem el permís mitjançant una clara acció afirmativa. Es podrà consultar la base legal per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el llistat d'activitats de tractament.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per la que es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que se'n puguin derivar, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació. 

Comunicació de dades

Amb caràcter general no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. Podreu consultar els destinataris per a cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme l'Ajuntament en el llistat d'activitats de tractament.

Drets de les persones interessades


L’Ajuntament, mitjançant diferents sistemes de recollida d'informació en paper o format electrònic (instàncies, formularis, etc.), sol·licita a les persones usuàries dades de caràcter personal, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'acord amb la normativa de protecció de dades vigent.

La persona interessada pot exercir els drets següents:

 • Dret a ser informada de manera concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés, amb un llenguatge clar i senzill.
 • Dret d'accés: Saber si es tracten dades personals de la persona interessada i accedir a aquestes dades i obtenir informació.
 • Dret de rectificació: Rectificar les dades personals inexactes i completar les dades personals incompletes.
 • Dret de supressió (dret a l'oblit): Suprimir les dades personals.
 • Dret d'oposició: Oposar-se al tractament de les dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: Marcar les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.

Podeu exercir aquests drets mitjançant el tràmit Gestió dels drets de dades personals

Darrera actualització: 13.09.2023 | 13:25
Darrera actualització: 13.09.2023 | 13:25