Àrees de contenidors

Servei de recollida per àrees selectives de contenidors


Seleccionar els residus i separar els diferents materials és un acte responsable que afavoreix el medi ambient i, per tant, a nosaltres mateixos. Amb aquests materials és pot obtenir nous recursos i esdevenir així recursos materials i/o energètics.

Per obtenir recursos i/o materials de bona qualitat, és molt importat que la separació en origen sigui correcta, ja que la presència d’impropis (residus que no corresponen a la fracció en qüestió) en dificulta el procés.

  • Es recorda que la recollida selectiva és obligatòria tant en l’àmbit domèstic com en les activitats comercials.

Si no saps on va un residu, pots consultar-ho a residuonvas.cat

No es poden deixar els residus fora dels contenidors

  • Es recorda a les activitats comercial que poden gaudir d’una bonificació de fins el 45% de la quota, si utilitzen la deixalleria comarcal per a la gestió de la fracció valoritzable de residus que generen.

Mapa de contenidors de selectiva (paper i cartró, envasos i vidre)

Envasos


Els envasos lleugers s’han de dipositar al contenidor groc o amb tapa groga.

Què s'hi llença?

Envasos i ampolles de plàstic, llaunes de refresc i de conserva, esprais buits, brics, bosses de plàstic, caixes i safates de porexpan, envasos i ampolles de plàstic, llaunes de refresc i de conserva, esprais buits, brics, bosses de plàstic i caixes i safates de porexpan.

Paper i cartró


El paper i el cartró s’ha de dipositar al contenidor blau o amb tapa blava. El cartró ha d’anar plegat i dins del contenidor; no es poden deixar les caixes al terra.

Què s'hi llença?

Diaris i revistes, llibretes (sense espiral), capses de cartró, envasos de paper i paper publicitari

Vidre


El vidre s’ha de dipositar al contenidor verd o amb tapa verda.

Què s'hi llença?

Ampolles de vidre i pots de vidre sense tapa.

Cost del servei


Gratuït

Àrea responsable

Regidoria de Medi Ambient