Ajuts benestar infància adolescència i joventut

Educació i formació - atenció situacions de risc - ajuts famílies - ajuts infància - ajuts joventut

Aquest tràmit permet demanar ajudes econòmiques per a l'educació dels fills i les filles de famílies en situació de vulnerabilitat

Requisits

 • És imprescindible que la persona peticionària, prèviament, demani una entrevista al 93 570 12 52 amb el personal tècnic de les oficines de la Regidoria de benestar i família per fer una valoració.
 • L'alumnat s'ha de comprometre a seguir un pla de treball d'aprofitament de la seva educació.

Tipologia dels ajuts

La quantia econòmica dels ajuts es calcula segons l'anàlisi feta pel personal tècnic municipal, s'avaluen factors socioeconòmics i el compromís de l'alumnat per aprofitar aquesta oportunitat.

Quantitats econòmiques que, com a màxim, es poden rebre en cada cas:

Escola bressol   1.800 €/any
Material escolar i llibres   150 €/any
Menjador escolar     Complement a l'ajut del Departament d'Educació             (Consell Comarcal)
Extraescolars i Lleure   350 €/any

Normativa reguladora

Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social de l’ABSS de l’Ajuntament de Martorelles

Altres ajuts a demanar

Beques del Ministerio de Educación y Ciencia per a totes les etapes educatives

Àrea responsable

Regidoria de benestar i família. Regidoria d'educació i infància. Regidoria de joventut

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones físiques i unitats de convivència en situació de dificultat socioeconòmica.

• Majors de 18 anys o estar emancipat/da legalment
• Viure i estar empadronat/da a Martorelles
• Renda neta mensual disponible de la unitat familiar igual o inferior a l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència) mensual de l’exercici en curs
• No disposar de béns immobles, diferents a l’habitatge habitual que puguin implicar dret de propietat, possessió o usdefruit; rendes de l’activitat econòmica, o rendes del capital que proporcionin recursos suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l’ajut.
• No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida.

Cal aportar:

 • Formulari 1742 Dades bancàries

  Només s'ha de presentar amb les peticions d'ajut per al lloguer

 • Formulari 3127 Sol.licitud Ajuts socials

 • Formulari 3127 Declaració jurada d'ingressos i despeses

  Aquest document s'ha de presentar obligatòriament per tots els ajuts

 • Documentació per adjuntar escanejada (preferiblement) o en una fotografia llegible:

  • Còpia del DNI (per totes dues cares) de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat familiar o documentació acreditativa de la identitat. En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, còpia del NIE, passaport o document que legalment el substitueixi.
  • Documentació que acrediti la situació de dificultat socioeconòmica.
  • Saldos i moviments econòmics de tots els comptes corrents que disposi la unitat familiar dels darrers 6 mesos. S'ha de demanar al banc o escanegeu tots els fulls impresos de la llibreta d`estalvis, incloent el primer, que us identifica com a titulars de la mateixa
  • Documentació acreditativa dels ingressos econòmics actuals de la unitat familiar.
  • Si és el cas, sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills. Si en la unitat familiar hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent document acreditatiu d’aquesta situació.
  • En el cas que la persona sol·licitant o membre de la unitat familiar estigui afectada per algun tipus de discapacitat física, psíquica i /o sensorial, dictamen de valoració del grau de discapacitat reconegut per l’ICASS òrgan o entitat que correspongui.
  • En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.
  • Títol de família nombrosa o monoparental (carnet acreditatiu vigent).
  • Contracte de lloguer i/o hipoteca de l’habitatge i rebuts dels últims dos mesos de la despesa de lloguer.
  • Qualsevol altra documentació específica que, per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Demanar cita prèvia al telèfon 93 570 12 52 o bé enviar un correu electrònic a serveisocials@martorelles.cat

Seu de la regidoria de Benestar i família

Avinguda d’en Piera, 70 - Local,1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 12 52
Telèfon: 93 570 57 32
Adreça electrònica: serveissocials@martorelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia per correu electrònic o trucar al telèfon 93 570 12 52 de dilluns a dijous de 09h a 14h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 19.02.2024 | 09:57