Prestacions econòmiques de caràcter social

Ajut econòmic. Ajudes socials. Ajuts aliments. Atenció menors. Habitatge. Subministraments bàsics. Ajuda alimentació

Aquest tràmit serveix per demanar ajuts per pal·liar les necessitats socials i econòmiques de la ciutadania:

 1. Habitatge
  • Garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat).
  • Depeses puntuals de lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual sempre que es pugui garantir la continuïtat del pagament.
  • Despeses per a fer front a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament, ruïna, higiene, catàstrofe o altres causes de força major.
 2. Situacions de desemparament i manca de recursos de caràcter urgent.
 3. Necessitats bàsiques. Especialment pel que fa a l'alimentació.
 4. Atenció a menors en situació de risc.
 5. Altres, segons criteri del personal tècnic.

Requisits

És imprescindible que la persona peticionària, prèviament, demani una entrevista al 93 570 12 52 per parlar amb el personal tècnic de les oficines de la Regidoria de Benestar i família per valorar la vostra situació.

Normativa reguladora

Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social de l’ABSS de l’Ajuntament de Martorelles

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

Persones físiques i unitats de convivència en situació de dificultat socioeconòmica.

• Majors de 18 anys o estar emancipat/da legalment
• Viure i estar empadronat/da a Martorelles
• Renda neta mensual disponible de la unitat familiar igual o inferior a l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència) mensual de l’exercici en curs
• No disposar de béns immobles, diferents a l’habitatge habitual que puguin implicar dret de propietat, possessió o usdefruit; rendes de l’activitat econòmica, o rendes del capital que proporcionin recursos suficients per atendre la necessitat per a la qual es sol·licita l’ajut.
• No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida.

Cal aportar:

 • Formulari 3127 Sol.licitud Ajuts socials

 • Formulari 3127 Declaració jurada d'ingressos i despeses

  Aquest document s'ha de presentar obligatòriament per tots els ajuts

 • Documentació per adjuntar escanejada (preferiblement) o en una fotografia llegible:

  • Còpia del DNI (per totes dues cares) de la persona sol·licitant i dels majors de 16 anys de la unitat familiar o documentació acreditativa de la identitat. En el supòsit de persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, còpia del NIE, passaport o document que legalment el substitueixi.
  • Documentació que acrediti la situació de dificultat socioeconòmica.
  • Saldos i moviments econòmics de tots els comptes corrents que disposi la unitat familiar dels darrers 6 mesos. S'ha de demanar al banc o escanegeu tots els fulls impresos de la llibreta d`estalvis, incloent el primer, que us identifica com a titulars de la mateixa
  • Documentació acreditativa dels ingressos econòmics actuals de la unitat familiar.
  • Si és el cas, sentència de separació o divorci, o conveni regulador on consti pensió alimentària i custòdia dels fills. Si en la unitat familiar hi ha algun cas d’acolliment, el corresponent document acreditatiu d’aquesta situació.
  • En el cas que la persona sol·licitant o membre de la unitat familiar estigui afectada per algun tipus de discapacitat física, psíquica i /o sensorial, dictamen de valoració del grau de discapacitat reconegut per l’ICASS òrgan o entitat que correspongui.
  • En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.
  • Títol de família nombrosa o monoparental (carnet acreditatiu vigent).
  • Contracte de lloguer i/o hipoteca de l’habitatge i rebuts dels últims dos mesos de la despesa de lloguer.
  • Qualsevol altra documentació específica que, per a la correcta valoració de la sol·licitud pugui ser requerida.

 • Formulari 1742 Dades bancàries

  Només s'ha de presentar amb les peticions d'ajut per al lloguer

 • Formulari 3127 Certificació de deute immobiliari

  Només s'ha de presentar amb les peticions d'ajut per al lloguer

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Demanar cita prèvia al telèfon 93 570 12 52 o bé enviar un correu electrònic a serveisocials@martorelles.cat

Seu de la regidoria de Benestar i família

Avinguda d’en Piera, 70 - Local,1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 12 52
Telèfon: 93 570 57 32
Adreça electrònica: serveissocials@martorelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia per correu electrònic o trucar al telèfon 93 570 12 52 de dilluns a dijous de 09h a 14h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 6.11.2023 | 15:55