Ple municipal

Què és el Ple

Està integrat per tots els regidors i regidores i presidit per l’alcalde. Representen als veïns i veïnes de Martorelles. Prenen les principals decisions del govern municipal. El Ple té atribucions normatives de control sobre la resta d'òrgans municipals, organitzatives, financeres i en matèria processal. 

Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 (CIDO- Normativa local)

Lloc i data de les sessions

Les sessions ordinàries del Ple se celebren bimensualment, el tercer dilluns dels mesos imparells, a les 19h a la sala de Plens de la Casa de la Vila ubicada a la plaça de l’Ajuntament,1.

Us informem que:

 • Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu,catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
 • En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels membres i de les persones que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
 • Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.
 • Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de preveure la seva difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.

Com seguir la sessió del Ple

 • Presencialment: recordeu que els plens estan oberts a la ciutadania i que al final dels Plens ordinaris s’obrirà un torn de precs i preguntes per al públic assistent
 • Telemàticament:
  • El dia de la celebració en directe via pàgina de facebook de l'Ajuntament. Ves-hi 
  • Les anteriors a través del canal de YouTube de l'Ajuntament. Ves-hi

Normativa de les atribucions i del funcionament del Ple 

Consulta l'ordre del dia del Ple i l'acta del Ple

 • Actes del Ple històriques, entre els anys 1855 i 1990. Ves-hi
 • Ordres del dia i actes del Ple actuals:
Darrera actualització: 13.01.2021 | 15:21
Darrera actualització: 13.01.2021 | 15:21