Ple municipal

Ordre del dia del Ple. Acta del Ple. Crònica del Ple

Què és el Ple

Està integrat per tots els regidors i regidores i presidit per l’alcalde. Representen als veïns i veïnes de Martorelles. Prenen les principals decisions del govern municipal. El Ple té atribucions normatives de control sobre la resta d'òrgans municipals, organitzatives, financeres i en matèria processal. Cartipàs municipal per al mandat 2019-2023 (CIDO- Normativa local)

Lloc i data de les sessions (Les ordres del dia i les actes estan al final d'aquesta pàgina). 

Les sessions ordinàries del Ple se celebren bimensualment, el tercer dilluns dels mesos imparells, a les 19h a la sala de Plens de la Casa de la Vila ubicada a la plaça de l’Ajuntament,1. De tota manera, us informem que:

 • Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya -com el Ple- poden constituir-se, convocar i celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. La convocatòria de la sessió haurà de motivar la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
 • Les persones que formin part del Ple poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans electrònics (considerant també els telefònics i audiovisuals) la seva identitat o la de les persones que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
 • Els mitjans electrònics han d'assegurar que no es produeixin interferències externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret d'aquestes deliberacions.
 • Per garantir el caràcter públic de les sessions s'ha de preveure la seva difusió de forma audiovisual o digital.

Com seguir les sessions del Ple 

 • Presencialment
  • Està obert a la ciutadania. Al final de la sessió, hi ha un torn de precs i preguntes per donar veu al públic.
 • Telemàticament
  • A través del canal de YouTube de l'Ajuntament quan es reuneix telemàticament. Ves-hi
  • A través de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament quan el Ple es reuneix presencialment. Ves-hi

Normativa de les atribucions i del funcionament del Ple

Consulta l'ordre del dia, l'acta i la crònica del Ple

 • Actes del Ple HISTÒRIQUES, entre els anys 1855 i 1990. Ves-hi
 • Ordres del dia, actes i crònica del Ple ACTUALS:
Darrera actualització: 27.09.2021 | 15:53
Darrera actualització: 27.09.2021 | 15:53