Horts de Can Camp

Horts urbans

L’Ajuntament té unes parcel·les per a conreu hortícola de productes per al consum familiar i en cedeix l’ús a la ciutadania de Martorelles.

La funció dels horts és de caràcter social i de lleure, educatiu i mediambiental. Això fa que s'hi implementin aspectes de sostenibilitat com l’agricultura ecològica o la racionalització del consum de l’aigua.

Naturalesa de la cessió

  • Els espais subjectes a cessió s’atorguen mitjançant un acord municipal de cessió d’ús de caràcter provisional, temporal, revocable per raons d’interès públic i sense dret a indemnització.
  • L’acord municipal de cessió d’ús es formalitza amb la signatura d’un conveni regulador de la cessió provisional d’ús aprovat per la Junta de Govern Local.
  • La cessió d’ús està supeditada al dret d’ús què gaudeix l’Ajuntament per part del titular de la finca.
  • La cessió provisional s’atorga salvant el dret de propietat i sense perjudici d’altri, i per tant, no suposa la transmissió de la propietat de la parcel∙la d’hort utilitzada.
  • Les instal∙lacions existents en el moment d’atorgament de l’autorització, i també de les que les diferents persones usuàries o associacions realitzin, queden unides de manera permanent a la parcel∙la.
  • La persona titular de la cessió d’ús de caràcter provisional solament té dret d’ús de l’hort municipal que se li assigni pel termini que es determini, en els termes que preveu l’acord de cessió i en el Reglament d'ús dels horts.
  • Les cessions d’ús i els drets que se'n deriven tenen caràcter personal i, en cap cas, els titulars no els poden cedir, alienar, gravar o disposar, a tall onerós o gratuït a tercers

Normativa reguladora

Reglament ús horts municipals

Persones destinatàries:

Per poder optar a l’adjudicació d’un hort caldrà reunir, en la data en què es faci pública la corresponent convocatòria, les següents condicions:
1.‐ Ser veí/na de Martorelles i en el cas de petició en comú com a mínim un dels membres ha de ser veí/na de Martorelles.
2.‐ Ser major d’edat o  a partir de 16 anys amb autorització del tutor legal.
3.‐ No disposar de cap altre terreny de conreu, per qualsevol títol, ni el peticionari ni cap altre membre de la unitat familiar. S’exceptuen aquelles persones que posseeixin un hort en situació irregular al terme municipal de Martorelles, al qual hauran de renunciar i restituir al domini públic, abans de ser adjudicataris d’una parcel∙la municipal.
 
També podrà optar a l’adjudicació qualsevol col∙lectiu o entitat sense afany de lucre i amb finalitat pedagògica, terapèutica o social. En aquests supòsits, es designarà una persona responsable del col∙lectiu o entitat, amb la que es mantindran totes les relacions derivades de l’adjudicació i que es farà responsable del compliment del Reglament d'ús dels Horts.

Cost:

Segons l'ordenança fiscal núm. 36  Taxa per a la utilització d'horts urbans

Àrea responsable:

Regidoria de Medi Ambient

Com sol·licitar-ho:

Quan s'escaigui, la convocatòria amb les indicacions pertinents sortirà publicada a l'e-tauler de l'Ajuntament

Horts de Can Camp

Avinduda d'en Piera, 90 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 18.06.2021 | 20:54