Drets d'accés a la documentació i a la informació

L'Ajuntament de Martorelles us convida a accedir a la informació i a la documentació pública fruit de la seva activitat

Al peu d'aquesta pàgina hi ha, a la vostra disposició, el tràmit "Accés a la informació pública". Aquest dret solament us serà denegat si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

 • La seguretat pública.
 • La investigació o la sanció  d'infraccions penals, administratives o disciplinàries.
 • Els procediments tramitats per l’administració
 • El principi d’igualtat de les diferents parts que poden participar en els processos judicials o la tutela
 • Els drets dels menors d’edat.
 • La intimitat de les persones i altres drets legítims.
 • El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
 • Més informació. Ves-hi

De tota manera, si considereu que no hem atès les vostres demandes, podeu consultar o presentar les vostres queixes a alguna de les següents institucions:

 • Comissió Nacional d’Accés Avaluació i Tria de Documentació

Estableix els drets d'accés i els períodes de conservació de la documentació pública de Catalunya i, per tant, també de l'Ajuntament de Martorelles. Aquesta informació es pot consultar fàcilment. Ves-hi  (Al camp sèrie documental posareu alguna paraula relacionada amb la documentació que necessiteu, per exemple "Ple")

 • Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

És l'òrgan independent de garantia a qui podeu reclamar si l'Ajuntament de Martorelles o qualsevol altra administració catalana, no us facilita l'accés a una informació pública que li hàgiu sol·licitat. Ves-hi

 • L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat)

Ofereix un servei d’atenció al públic al qual es pot adreçar qualsevol persona o entitat per sol·licitar informació, fer constar una queixa o consultar dubtes en relació amb l’aplicació de la legislació de protecció de dades de caràcter personal. Ves-hi

Normativa