Ajuts per a establiments comercials i serveis

Subvencions comerços. Subvencions serveis. Ajuts comerciants. Ajudes comerços. Ajudes botigues. Ajudes serveis. Ajuts activitats comercials.

Aquest tràmit serveix per ajudar als comerços i serveis de Martorelles a adaptar-se a l'entorn canviant del mercat. L'objectiu és donar-los un impuls tecnològic per millorar la seva competitivitat i assegurar la rendibilitat dels negocis.  Les despeses subvencionables s'han d'haver executat i facturat entre l’1 de gener de 2023 i el 30 de novembre de 2023, data límit en la que els beneficiaris poden presentar la justificació corresponent.

Despeses subvencionables

 • Introducció de noves tecnologies.
 • Retolacions d'exteriors.
 • Millora d'aparadors.
 • Adquisició de mobiliari (caixes registradores, mostradors, etc.).
 • Adequació d'instal·lacions contra incendis.
 • Arranjament de l'interior dels locals.
 • Obres en façanes i revestiments interiors del local.
 • Adaptació de banys i millora de l'accessibilitat.

En cas de realitzar obres, cal haver tramitat una comunicació d'obres o llicència urbanística i haver complert amb tots els requisits exigits. L'incompliment de terminis, obres no declarades, obres executades abans d'obtenir la llicència... implica la pèrdua de la subvenció.

Despeses NO subvencionables

 • L'IVA de les despeses indicades en els punts anteriors.
 • Actuacions consistents en obra nova.
 • Buidatge total de l'interior de l'immoble.
 • Demolició de façanes.

Quantia de la subvenció

 • L'Ajuntament de Martorelles ha destinat un pressupost total de 14.000€ a aquests ajuts.
 • El càlcul de la subvenció es farà en base a  la següent puntuació (100 és el màxim i 50 és el mínim)
  1. Qualitat i característiques de la millora proposada: Fins a 41 punts.
  2. Viabilitat tècnica del projecte: Fins a 21 punts.
  3. Per no haver rebut cap subvenció de l’Ajuntament en l’àrea de comerç en els dos anys anteriors a la publicació de la present subvenció: Fins a 20 punts.
  4. Caràcter innovador de la proposta: Fins a 10 punts.
  5. Caràcter participatiu del projecte en vers el municipi: Fins a 8 punts.
 • L’import de la subvenció atorgada no podrà superar els 3.000€
 • L’import de la subvenció atorgada no podrà superar el 50% del pressupost presentat per a cada petició.
 • Totes les subvencions s'hauran de justificar documentalment.

Termini de presentació de les sol·licituds

A partir de la publicació de la convocatòria i fins el 29 d'octubre de 2023.  En cas que la persona sol·licitant presenti més d’una petició, només es tindrà en compte la primera que s’hagi entrat al registre d’entrada.

Quan es dona resposta

L'Ajuntament donarà resposta a totes les sol·licituds de forma individual abans del 31 d'octubre de 2023.

Justificació de la subvenció

S'ha de presentar abans l'1 de desembre de 2023. i abans del 16 de desembre us informaran de si tot està correcte.

Terminis i forma de pagament

Un cop presentada la justificació, si està tot conforme, es farà una transferència bancària al número de compte que ens haureu indicat prèviament.

Normativa de referència

Bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts per impulsar l’actualització tecnològica i millora dels establiments comercials i de serveis de Martorelles 

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

• Persones físiques o jurídiques que han desenvolupat una activitat comercial i/o de servei al terme municipal de Martorelles abans de l'entrada en vigor d'aquesta convocatòria.
• Establiments legalment constituïts i registrats en el registre corresponent.
• Activitats que tinguin llicència o, si escau, comunicació, si són preceptives.

(En cas de successió, per qualsevol títol, en la titularitat de l'activitat econòmica, la condició de persona beneficiària serà transmissible a la nova persona titular de l'activitat).

NO poden beneficiar-se de la subvenció:
• Comerços minoristes amb superfície de local superior a 250 m2.
• Comerços majoristes.
• Entitats bancàries.
• Empreses amb volum de negoci superior a 500.000 euros.
• Activitats realitzades fora d'establiment permanent.
• Activitats realitzades en establiments no oberts al públic.

Cal aportar:

 • Formulari 2244 Sol·licitud d'ajuts a comerços o serveis

 • Documentació a presentar amb la sol·licitud

  a) Projecte i pressupost de l'actuació a realitzar.
  b) Fotografies de l'estat del local abans de les millores.
  c) Model de declaració censal d'alta d'activitats econòmiques.
  d) Declaració jurada de no tenir inhabilitació per obtenir subvencions de les administracions Públiques.
  e) Declaració de no tenir deutes amb la Hisenda Pública, d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb la fiscalitat de l’Ajuntament.

 • Full de domiciliació bancària

 • Formulari 2244 Justificació d'ajuts a comerços o serveis

 • Documentació a presentar amb la justificació

  a) Relació classificada de les despeses
  b) Factures o documents justificatius de la realització de la despesa. (Justificant d’abonament de la factura de la banca on-line en cas de transferència, factura degudament numerada i segellada conforme s'ha pagat en cas d’abonament en efectiu).
  c) Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.
  d) Fotografies de l'estat final, una vegada executat el projecte.

 • Si actueu en representació legal de la persona sol·licitant, cal presentar la documentació acreditativa
 • És obligat que la documentació i les dades siguin certes i a facilitar la informació requerida per l'Ajuntament.

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 4.10.2023 | 14:34