Ajuts per a establiments comercials i serveis

Subvencions comerços. Subvencions serveis. Ajuts comerciants. Ajudes comerços. Ajudes botigues. Ajudes serveis. Ajuts activitats comercials.

Aquest tràmit serveix per ajudar als comerços i serveis de Martorelles a adaptar-se a l'entorn canviant del mercat. L'objectiu és donar-los un impuls tecnològic per millorar la seva competitivitat i assegurar la rendibilitat dels negocis.  Les despeses subvencionables s'han d'haver executat i pagat durant l’any 2021.

Línies d'ajut

 1. Inversions en tecnologia
 2. Obres de millora
 3. Adquisició d'elements inventariables

Despeses subvencionables

 • Introducció de noves tecnologies.
 • Retolacions d'exteriors.
 • Millora d'aparadors.
 • Adquisició de mobiliari (caixes registradores, mostradors, etc.).
 • Adequació d'instal·lacions contra incendis.
 • Arranjament de l'interior dels locals.
 • Obres en façanes i revestiments interiors del local.
 • Adaptació de banys i millora de l'accessibilitat.

En cas de realitzar obres, cal haver tramitat una comunicació d'obres o llicència urbanística i haver complert amb tots els requisits exigits. L'incompliment de terminis, obres no declarades, obres executades abans d'obtenir la llicència... implica la pèrdua de la subvenció.

Despeses NO subvencionables

 • L'IVA de les despeses indicades en els punts anteriors.
 • Actuacions consistents en obra nova.
 • Buidatge total de l'interior de l'immoble.
 • Demolició de façanes.

Quantia de la subvenció

 • L'Ajuntament de Martorelles ha destinat un pressupost total de 15.000€ a aquests ajuts. Aquesta quantitat es repartirà, a parts iguals, entre totes les sol·licituds que compleixin els requisits exigits.
 • Independentment del nombre de sol·licituds rebudes, en cap cas, l’import de la subvenció atorgada podrà superar el 50% del pressupost presentat per a cada petició.
 • Totes les subvencions s'hauran de justificar documentalment.

Termini de presentació

A partir del 18 de novembre fins el 10 de desembre de 2021. En cas que la persona sol·licitant presenti més d’una petició, només es tindrà en compte la primera que s’hagi presentat al registre d’entrada.

Quan es dona resposta

Com a màxim el 30 de desembre de 2021. L'Ajuntament informarà dels ajuts concedits.  Aquesta informació es publicarà en aquesta mateixa pàgina via tauler d'anuncis / e-tauler de Martorelles.  La publicació tindrà els mateixos efectes que la notificació individual als interessats.

Justificació de la subvenció

S'ha de presentar abans del 15 de febrer de 2022.

L'Ajuntament informarà (mitjançant aquest web i xarxes socials) com tramitar-la i facilitarà un formulari per indicar les despeses realitzades. Caldrà adjuntar també:
• Factures o documents justificatius de la realització de la despesa.
• Relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència.
• Fotografies de l'estat final, una vegada executat el projecte.

Terminis i forma de pagament

Un cop presentada la justificació, si està tot conforme, es farà una transferència bancària al número de compte indicat.

Normativa de referència

Bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts per impulsar l’actualització tecnològica i millora dels establiments comercials i de serveis de Martorelles

Quin cost té:

Gratuït

Qui pot sol·licitar-ho:

• Persones físiques o jurídiques que han desenvolupat una activitat comercial i/o de servei al terme municipal de Martorelles abans de l'entrada en vigor d'aquesta convocatòria.
• Establiments legalment constituïts i registrats en el registre corresponent.
• Activitats que tinguin llicència o, si escau, comunicació, si són preceptives.

(En cas de successió, per qualsevol títol, en la titularitat de l'activitat econòmica, la condició de persona beneficiària serà transmissible a la nova persona titular de l'activitat).

NO poden beneficiar-se de la subvenció:
• Comerços minoristes amb superfície de local superior a 250 m2.
• Comerços majoristes.
• Entitats bancàries.
• Empreses amb volum de negoci superior a 500.000 euros.
• Activitats realitzades fora d'establiment permanent.
• Activitats realitzades en establiments no oberts al públic.

Cal aportar:

 • La següent documentació

  a) Projecte i pressupost de l'actuació a realitzar.
  b) Fotografies de l'estat del local abans de les millores.
  c) Model de declaració censal d'alta d'activitats econòmiques.
  d) Declaració jurada de no tenir inhabilitació per obtenir subvencions de les administracions Públiques.
  e) Declaració de no tenir deutes amb la Hisenda Pública, d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb la fiscalitat de l’Ajuntament.

 • Full de domiciliació bancària

 • Si actueu en representació legal de la persona sol·licitant, cal presentar la documentació acreditativa
 • És obligat que la documentació i les dades siguin certes i a facilitar la informació requerida per l'Ajuntament.

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 570 59 64
Adreça electrònica: oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h. Amb cita prèvia de 15h a 16h i els dimarts de 16h a 18:30h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 17.11.2021 | 09:47