Servei de teleassistència - ALTA

Tramitació servei teleassistència. Suport permanent a persones en risc per motius de salut, discapacitat, dependència i/o edat avançada. Persones grans. Persones edat avançada. Persones amb discapacitat. Persones dependència. Alta teleassistència. Alta Servei Teleassistència. Teleassistencia. 

Tràmit que serveix per sol·licitar l'alta del servei de teleassistència que us comunica, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any, amb professionals especialistes en oferir ajuda a l’instant i en qualsevol moment.

Abans de realitzar aquest tràmit és imprescindible demanar una entrevista amb el personal tècnic de les oficines de la Regidoria de Benestar i família al telèfon 93 570 12 52 o al correu electrònic serveisocials@martorelles.cat per valorar la vostra situació, rebre assessorament i resoldre dubtes.

Normativa de referència

Ordenança fiscal núm. 29 Taxa per la prestació del servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials.

Quin cost té:

Gratuït o copagament. L’aportació econòmica es determina en funció dels recursos econòmics de la persona sol·licitant i de la seva unitat familiar de convivència fixats a l'Ordenança fiscal núm. 29

Qui pot sol·licitar-ho:

Les persones que viuen soles de forma permanent o durant gran part del dia que
- Resideixen i estan empadronades a Martorelles
- Tenen 65 anys o més i acrediten una situació de discapacitat
- Tenen 65 anys i viuen soles o conviuen amb persones majors de 65 anys o amb persones que acrediten una situació de discapacitat
- Tenen menys de 65 anys i demostren la necessitat del servei per motius de salut per alguna/es de les següents situacions:
· Malaltia crònica, amb risc de patir crisi aguda de la malaltia
· Risc de patir caigudes
· Dificultats per a la deambulació

Cal aportar:

 • Formulari_2858 ALTA Servei de Teleassistència

 • Formulari_1742 Ordre de domiciliació bancària

 • Formulari_TD11-013 Valoració del vostre estat per l'equip tècnic de serveis socials

 • Formulari_TD11-014 Valoració del vostre estat pel metge/essa de família

  (Feta com a màxim des de fa 3 mesos)

 • Formulari_TD05-010 Declaració jurada de no tenir ingressos

 • Altra documentació que també s'ha d'aportar

  - Fotocòpia del document d'identitat de tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys.
  - Volant de convivència.
  - Extracte bancari dels últims sis mesos.
  - Justificants de tots els ingressos, dels majors de 16 anys, de la unitat familiar:
  => En cas de tenir ingressos:
  • Nòmina o full de salari.
  • Certificat del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) amb indicació dels períodes i quantitats rebudes.
  • Ingressos i prestacions per altres conceptes.
  • Rebut despesa lloguer/hipoteca mensual.
  • Rebut despesa IBI anual o rebut de fraccionament, en el cas que no vagi inclòs en el lloguer mensual.
  =>En cas de no tenir ingressos:
  • Certificat SEPE com a que està inscrit i no cobra res.
  • Certificat NEGATIU de pensió (vol dir que no cobra cap pensió)
  • Declaració jurada conforme no té cap ingrés.
  - Justificant de pagament de la taxa
  - Si és el cas, document de resolució del grau de dependència
  - Si és el cas, rebut mensual del Servei de Centre de Dia i/o de l'Escola Bressol

 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa
 • Les persones comunicants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat


Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa

Seu de la regidoria de Benestar i família

Avinguda d’en Piera, 70 - Local,1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 12 52
Telèfon: 93 570 57 32
Adreça electrònica: serveissocials@martorelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia per correu electrònic o trucar al telèfon 93 570 12 52 de dilluns a dijous de 09h a 14h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 21.07.2022 | 14:02