Comunicació obres - Arranjament cobertes

Tipus 2 -  Obra menor. Comunicació d'obres. Arranjaments de cobertes que no modifiquin l'estructura. Arreglar coberta. Comunicacions obres

Tràmit que serveix per comunicar la realització de les obres que es detallen a continuació (No inclou obres i usos que, segons la legislació, només es poden establir provisionalment, ni les que afecten a construccions incloses al catàleg d’edificis historicoartístics)

 • Arranjaments de cobertes que no modifiquin l'estructura, però puguin implicar la utilització d'una estructura auxiliar (cistella, bastida...) i que no afectin a la via pública

Normativa reguladora

La presentació de la comunicació pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen

Altres tràmits que poden ser del vostre interès

Informació comparativa dels diferents tipus d'obres que es poden executar a Martorelles

Per qualsevol dubte podeu contactar

mar.urbanisme@Martorelles.cat

Quin cost té:

Segons el que estipulen les ordenances fiscals número: 5, 9 i 22

Quan es dóna resposta:

Si en el termini d'un mes, a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta el contrari, l'actuació es pot realitzar conforme la normativa, sempre i quan, s'hagi presentat la documentació requerida.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota persona propietària, promotora de l'obra o degudament autoritzada

Cal aportar:

 • Formulari 2414 Comunicació d'obres i instal.lacions (normal)

  (Inclou una graella per calcular el cost)

 • Formulari TD20-025 Nomenament de la constructora i dades de la promotora

 • Formulari TD99-104 Declaració responsable de la persona tècnica

  La renúncia o inhabilitació del personal tècnic o facultatiu de la direcció de l’obra o direcció executiva implica la immediata i total paralització de l'obra fins que es substitueixi per un altre.

 • Justificant de pagament de les taxes corresponents
 • Contracte d'acceptació de residus
 • Control de qualitat
 • Justificant compliment normativa urbanística
 • Projecte tècnic, estudi (bàsic) de seguretat i salut
 • Estudi de gestió de residus de construcció
 • Assumeix de la direcció de les obres per part de l'arquitecte o arquitecte tècnic
 • Si les obres impliquen la retirada d'amiant

  - Comprovant de l'autorització de la retirada per part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
  - Contracte d'acceptació de residus

 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa
 • Les persones comunicants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.07.2022 | 13:20