Llicència urbanística. Llicència d'obres

Llicència obra major. Llicència obres. Llicencia obres. Llicències obres

Aquest tràmit serveix per sol·licitar llicència urbanística per a l'execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres que es detallen a continuació:

 1. Construcció d'edificis de nova planta.
 2. Enderroc d’edificacions.
 3. Reformes en general amb afectació al conjunt estructural de l’edificació.
 4. Rehabilitacions integrals que intervinguin sobre la majoria d’entitats  i/o elements de l’immoble.
 5. Reformes que afectin la distribució, entesa com l'enderroc/desmuntatge i/o la construcció d'envans amb independència del material emprat.
 6. Reformes i/o intervencions que impliquin la manipulació d’elements amb presència de fibrociment que requereixin d’un tractament i equipament especial.
 7. Arranjament estructural i/o substitució de cobertes i/o terrats.
 8. Arranjament de façanes amb instal·lació de bastida, cistella o similar. (subvencions per rehabilitar façanes)
 9. Execució i/o modificació d’obertures de façana en habitatges.
 10. Reformes en vestíbuls i/o escales comunitàries.
 11. Nova instal·lació o modificació d’ascensors, plataformes / aparells elevadors.
 12. Instal·lació de grues–torre derivades d’una construcció emparada amb llicència.
 13. Per usos i obres provisionals.
 14. Ampliacions de superfícies i/o volum.
 15. Canvi dels edificis a un ús residencial.
 16. Intervenció en els béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.
 17. Instal·lació de pèrgoles, porxos, cases prefabricades o instal·lacions similars, provisionals o permanents.
 18. Instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, de murs perimetrals superiors a un metre d'alçària.
 19. Acumulació de residus i el dipòsit de materials que alterin les característiques del paisatge.
 20. Extracció d'àrids i l'explotació de pedreres.
 21. Moviments de terra i les esplanacions dels terrenys.
 22. Obertura, pavimentació i modificació de camins rurals.
 23. Obres puntuals d'urbanització no incloses en un projecte d'urbanització.
 24. Tala de masses arbòries o de vegetació arbustives.
 25. Col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions (excepte infraestructures relatives a xarxes públiques de comunicacions electròniques que estiguin subjectes al règim de declaració responsable).
 26. Sanejament.
 27. Subministrament d'aigua.
 28. Subministrament d'energia.
 29. Telefonia o altres serveis similars.
 30. Instal·lacions de producció d’energia elèctrica, excepte les relatives a les instal·lacions de panels fotovoltaics, en els termes que estableix l'article 9bis del text refós de la Llei d'urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010 de 3 d'agost.
 31. Els actes relacionats a l’article 187 bis de la Llei d’urbanisme (excepte la lletra g) en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat.
 32. Construcció de piscines d’ús particular i/o col·lectiu.
 33. Col·locació d'anuncis tipus tòtems, cartelleres o tanques publicitàries, en solars i/o mitgeres particulars.
 34. Reforma o adequació de: locals existents, implantació de noves activitats o legalització d'activitats establertes sense autorització.

Condicionants

 • La concessió de la llicència no pressuposa: la concessió de les llicències ambientals relacionades, el dipòsit a la via pública de materials de construcció o els procedents d’enderroc, la connexió al clavegueram, la instal·lació de la bastida, la grua o tanca provisional d'obres, ni l'autorització dels treballs de càrrega i descàrrega o l'autorització de gual. A tals efectes, caldrà obtenir la corresponent llicència o autorització.
 • No podran construir-se, en cap cas, pous negres, foses sèptiques ni elements similars.
 • Els desguassos no podran vessar sobre la via pública. S’hauran de connectar a la xarxa municipal de sanejament previ construcció de sifó hidràulic abans de la sortida de la parcel·la. Serà per compte del promotor i, previ pagament dels drets corresponents, la realització de les obres i construcció de col·lector fins connectar al punt que l’Ajuntament determini.
 • Queda prohibit treure els fums de les xemeneies per les parets de les façanes. Les xemeneies han de sortir rectes per la teulada i elevar-se, al menys un metre, per sobre la coberta de l’edifici.
 • No es poden instal·lar portes que s’obrin a l’exterior de la via pública, de manera que constitueixin un obstacle pel trànsit.
 • Les façanes estan subjectes a la servitud gratuïta d’instal·lacions de plaques, números i suports que l’Ajuntament determini per a fins públics.
 • De no existir vorera davant l’edifici o si durant les obres ha quedat malmesa, la propietat esta obligada a re/construir-la al seu càrrec, utilitzant els materials i amb subjecció al model, amplada i rasant que s’assenyali, en tota la longitud de l’immoble contigu amb la via pública.
 • Si es tracta d’una construcció o reconstrucció d’un edifici, és obligatori aixecar una tanca de protecció, que no podrà impedir el trànsit públic.
 • Les bastides que s’utilitzin hauran d’ajustar- se a les prescripcions de seguretat del personal emprat en les obres i de les persones que transitin per la via pública.

Altres tràmits que poden ser del vostre interès

Informació comparativa dels diferents tipus d'obres que es poden executar a Martorelles

Normativa de referència

Les obres s’executaran amb estricte subjecció a les normes legals i reglamentàries d’aplicació i al projecte i plànols aprovats. Tota variació posterior només es portarà a terme amb la prèvia conformitat de l'Ajuntament.

Per qualsevol dubte podeu contactar

mar.urbanisme@Martorelles.cat

Quin cost té:

Segons el que s'estableix a les ordenances fiscals número: 5, 9 i 22

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota persona propietària, promotora de l'obra o degudament autoritzada

Cal aportar:

 • Formulari 2436 Sol·licitud llicència d'obres

  (Inclou una graella per calcular el cost)

 • Formulari TD20-025 Nomenament de la constructora

 • Formulari TD99-104 Declaració responsable de la persona tècnica

  La renúncia o inhabilitació del personal tècnic o facultatiu de la direcció de l’obra o direcció executiva implica la immediata i total paralització de l'obra fins que es substitueixi per un altre.

 • Memòria completa descriptiva i constructiva amb càlculs, instal·lacions...
 • Estudi de gestió de residus de construcció i contracte d'acceptació de residus

  En el cas que no es presenti el contracte s'haurà de dipositar una fiança de 150€ a la Tresoreria Municipal.

 • Justificant del pagament de les taxes corresponents
 • Pressupost detallat per partides
 • Justificant del compliment de la normativa urbanística

  (També del compliment del Mapa Acústic de Martorelles, pel que fa als annexos de la Llei 16/2002 de Protecció contra la Contaminació Acústica).

 • Estudi de seguretat i salut
 • Documentació gràfica

  - Plànols de situació amb afectacions als elements urbans o del mobiliari, plantes, seccions i detalls.
  - Fotografies d'elements urbans o del mobiliari existent que puguin quedar afectats.
  - Fotografies de les rehabilitacions de façanes.
  - Fotografies de les instal·lacions elèctriques o de qualsevol element que es consideri adequat detallar.

 • Altra documentació important a aportar - pot variar segons el tipus d'obra

  - Projecte d'obres bàsic
  - Projecte d'obres bàsic i executiu
  - Projecte d'obres executiu
  - Certificat de solidesa (per a les legalitzacions)
  - Qüestionari d'estadística d'edificació i habitatge
  - Projecte de telecomunicacions (si la llicència és per més d'un habitatge)
  - Si l'actuació comporta ocupació de la via pública caldrà presentar una sol·licitud amb un croquis, superfície i dies d'ocupació

 • Documentació a aportar en cas de canalització de serveis de sanejament, connexió de clavegueram

  - Plànol planta de l’àmbit de la via pública afectat per la dotació de serveis (cal dibuixar els elements existents i les modificacions proposades), que incorpori l’arbrat i altres elements de mobiliari urbà existents, enllumenat, guals...
  - Plànol planta i característiques de la connexió a la xarxa de clavegueram municipal.
  - Secció transversal de la vorera amb la proposta de col·locació de serveis, d’aigua, gas, telefonia i baixa tensió.
  - Plànols d’assessorament de les companyies per la seva aprovació.

 • Documentació a presentar per a instal·lacions de producció d’energia elèctrica

  - Justificació estructural i certificat de solidesa de l'edifici tenint en compte les noves actuacions i la normativa vigent

 • Si les obres impliquen la retirada d'amiant

  - Comprovant de l'autorització de la retirada per part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
  - Contracte d'acceptació de residus

 • Les persones sol.licitants estan obligades a que la documentació aportada

  - Estigui signada per personal tècnic qualificat, visada o amb document equivalent justificatiu
  - Sigui veraç i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per fer les comprovacions que consideri oportunes

 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.06.2023 | 14:05