Llicència urbanística de sanejament. Llicència d'obres de sanejament

Connexió clavegueram. Obres sanejament. Canalització obres serveis de sanejament

Aquest tràmit serveix per sol·licitar llicència urbanística per a l'execució de qualsevol de les construccions, instal·lacions i obres de canalització de serveis de sanejament o connexió de clavegueram

Normativa de referència

Les obres s’executaran amb estricte subjecció a les normes legals i reglamentàries d’aplicació i al projecte i plànols aprovats. Tota variació posterior només es portarà a terme amb la prèvia conformitat de l'Ajuntament.

Per qualsevol dubte podeu contactar

mar.urbanisme@Martorelles.cat

Quin cost té:

Segons el que s'estableix a les ordenances fiscals número: 5, 9 i 22

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota persona propietària, promotora de l'obra o degudament autoritzada

Cal aportar:

 • Formulari 2436 Sol·licitud llicència d'obres

  (Inclou una graella per calcular el cost)

 • Formulari TD20-025 Nomenament de la constructora

 • Formulari TD99-104 Declaració responsable de la persona tècnica

  La renúncia o inhabilitació del personal tècnic o facultatiu de la direcció de l’obra o direcció executiva implica la immediata i total paralització de l'obra fins que es substitueixi per un altre.

 • Justificant del pagament de les taxes corresponents
 • Pressupost detallat per partides
 • Altra documentació a aportar

  - Plànol planta de l’àmbit de la via pública afectat per la dotació de serveis (cal dibuixar els elements existents i les modificacions proposades), que incorpori l’arbrat i altres elements de mobiliari urbà existents, enllumenat, guals...
  - Plànol planta i característiques de la connexió a la xarxa de clavegueram municipal.
  - Secció transversal de la vorera amb la proposta de col·locació de serveis, d’aigua, gas, telefonia i baixa tensió.
  - Plànols d’assessorament de les companyies per la seva aprovació.

 • Si les obres impliquen la retirada d'amiant

  - Comprovant de l'autorització de la retirada per part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
  - Contracte d'acceptació de residus

 • Les persones sol.licitants estan obligades a que la documentació aportada

  - Estigui signada per personal tècnic qualificat, visada o amb document equivalent justificatiu
  - Sigui veraç i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per fer les comprovacions que consideri oportunes

 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 21.07.2022 | 13:44