Comunicació obres - Tendals. Tancaments. Tanques. Antenes. Climatització

Tipus 2 -  Obra menor. Comunicació d'obres. Col·locació tendals. Tancament parcel·les. Reparació tanques. Instal·lació antenes. Instal·lació climatització. Comunicacions obres

Tràmit que serveix per comunicar la realització de les obres que es detallen a continuació (No inclou obres i usos que, segons la legislació, només es poden establir provisionalment, ni les que afecten a construccions incloses al catàleg d’edificis historicoartístics)

 • Col·locació de tendals en façanes d'habitatge
 • Tancament de parcel·les i/o reparació de tanques existents que no impliquin moviments de terra
 • Instal·lació d'antenes i/o aparells de climatització exterior d’habitatges

Normativa reguladora

La presentació de la comunicació pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen

Altres tràmits que poden ser del vostre interès

Informació comparativa dels diferents tipus d'obres que es poden executar a Martorelles

Per qualsevol dubte podeu contactar

mar.urbanisme@Martorelles.cat

Quin cost té:

Segons el que estipulen les ordenances fiscals número: 5, 9 i 22

Quan es dóna resposta:

Si en el termini d'un mes, a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta el contrari, l'actuació es pot realitzar conforme la normativa, sempre i quan, s'hagi presentat la documentació requerida.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota persona propietària, promotora de l'obra o degudament autoritzada

Cal aportar:

 • Formulari 2414 Comunicació d'obres i instal.lacions (normal)

  (Inclou una graella per calcular el cost)

 • Formulari TD20-025 Nomenament de la constructora i dades de la promotora

 • Memòria tècnica i/o explicació detallada de les obres a realitza
 • Documentació gràfica: fotografies, plànols, croquis
 • Pressupost de despeses
 • Justificant de pagament de les taxes corresponents
 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa
 • Les persones comunicants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat
 • Si les obres impliquen la retirada d'amiant

  - Comprovant de l'autorització de la retirada per part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
  - Contracte d'acceptació de residus

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.07.2022 | 19:08