Pressupost / Compte general

Pressupostos municipals

El pressupost municipal

Planifica, avalua i controla objectius i actuacions municipals. Conté els ingressos que s'esperen obtenir i les despeses màximes a realitzar

Aprovació   

 • INFORME D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST  

            Anys  20222021 / 2020 / 2019 / 20182017 / 2016 / 2015

 • PRESSUPOST DE DESPESES. Qui, en què, per a què es gasta.

            Anys 20222021 / 2020 /  2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015

 • PRESSUPOST D'INGRESSOS Diners previstos per afrontar les despeses públiques

            Anys 20222021 / 20202019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015

Execució i modificacions

 • BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

    Adaptació de la normativa general a les característiques pròpies de Martorelles
           Anys 20222021 / 20202019 / 2018 / 201720162015

 • PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

    Què s'ha gastat i ingressat realment fins a la data de presentació de les xifres.
            Anys 2020 / 2019 /   2018 /   201720162015

 • MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

    Activitats o despeses no previstes inicialment

Liquidació

Acabat l'exercici pressupostari es fa una valoració de despeses i ingressos realitzats, sobrants i pendents.

Fiscalització econòmica i financera

 • COMPLIMENT OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA-INFORME

      Anys  20222021 / 20202019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015

 • ENDEUTAMENT MUNICIPAL

   - Càrrega financera-informe
        Any   2018 / 2015  
   - Càlcul de l'anualitat teòrica d'endeutament
        Any 2018 /  2017   2016  

 • COMPTE GENERAL

    - Acabat l'exercici pressupostari es passen comptes entre el que s'havia previst i el que realment s'ha fet. Tant pel que fa als ingressos, com a les despeses, com al patrimoni municipal.
    - Un cop aprovat pel Ple s'envia a la Sindicatura de Comptes per a la seva revisió.
 

 • COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES (és la que aprova el Compte General)

    Any 2020 / 2019 / 20182017 / 2016

 

 • No s'han trobat resultats.
Darrera actualització: 28.10.2022 | 14:43
Darrera actualització: 28.10.2022 | 14:43