Pressupost / Compte general

Pressupostos municipals

 

El PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT   (Per informació d'anys anteriors, Ves-hi)

Planifica, avalua i controla els objectius i actuacions municipals. Conté els ingressos que s'esperen obtenir i les despeses màximes a realitzar

Aprovació   

 • INFORME D'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 
 • PRESSUPOST DE DESPESES. Qui, en què, per a què es gasta
 • PRESSUPOST D'INGRESSOS. Previsió per fer el pagament de les despeses públiques

Execució i modificacions

 • BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST. Adaptació de la normativa general a les característiques pròpies de Martorelles. 
 • PRESSUPOST D'EXECUCIÓ.  Què s'ha gastat i ingressat realment fins a la data de presentació dels xifres. 
  • Any  2018 
 • MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST.  Activitats o despeses no previstes inicialment
  • Any 2023: 01 / 02

Liquidació

 • Acabat l'exercici pressupostari és fa la valoració de despeses i ingressos realitzats, sobrants i pendents.

Fiscalització econòmica i financera

 • COMPLIMENT OBJECTIUS D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA-INFORME
  • Any  2022 
 • ENDEUAMENT MUNICIPAL
  • Càrrega financera-informe. Any  2018  
  • Càlcul de l'anualitat teòrica d'endeutament. Any  2018  
 • COMPTE GENERAL
  • Acabat l'exercici pressupostari es passen comptes en relació a la previsió inicial i l'estat actual dels ingressos, les despeses i el patrimoni.
  • La COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES és la que informa favorablement del Compte General i en fa aquest dictamen que aprova el Ple.
  • Un cop aprovat pel Ple s'envia a la SINDICATURA DE COMPTES per a la seva revisió. Per consultar-lo, ves-hi

 

INFORMACIÓ DEL PRESSUPOST I DEL COMPTE GENERAL D'ANYS ANTERIORS: