Bonificació per la instal·lació de sistemes d'aprofitament d'energia solar

Bonificació Impost Béns Immobles. Bonificació IBI. Bonificacions per la instal·lació de sistemes de captadors solars, aerotèrmia, plaques solars fotovoltaiques. Reducció IBI. Placa fotovoltaica. bonificació IBI instal·lació plaques fotovoltaiques

 • Aquest tràmit us permet reduir el 50 % de l'Impost de Béns Immobles del vostre habitatge si s'hi han instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol amb una potència fotovoltaica de pic instal·lada superior al 50% de la potència contractada amb la companyia distribuïdora abans de la instal·lació:
  • Durant 2 anys els béns immobles destinats a habitatge en edificis unifamiliars
  • Durant 4 anys els béns immobles destinats a habitatges en edificis plurifamiliars (es refereix a a la instal.lació fotovoltaica destinada per a ús individual dels habitatges)

No s'aplicarà la bonificació quan, segons la normativa vigent, sigui obligació realitzar una instal·lació d'aquest tipus, ni en els casos  que ja s'hagi gaudit d'aquesta bonificació.

Requisits

Normativa reguladora

Ordenança fiscal núm. 1 - Impost sobre béns immobles

Altres tràmits que poden ser del vostre interès

Per qualsevol dubte podeu contactar

ajmar.urbanisme@martorelles.cat

Quan es dóna resposta:

Té efecte a partir de l’exercici següent a la data de finalització de l’obra.

Qui pot sol·licitar-ho:

La ciutadania propietària d'un habitatge

Cal aportar:

 • Certificat final d’obra conforme s'ha instal·lat un sistema d'aprofitament d'energia solar signat per personal tècnic competent
 • Documentació per a les instal·lacions solars tèrmiques

  Document acreditatiu conforme les instal·lacions per la producció de calor inclouen col·lectors homologats per l’administració

 • Documentació per a les instal·lacions solars fotovoltaiques

  - Document de sol·licitud/comunicació d’obres.
  - Certificat final d’obra signat per personal tècnic competent, on s'indiqui clarament la data de finalització de les obres.
  - Còpia del DNI de la persona contribuent.
  - Còpia del rebut de l’IBI (document indispensable per identificar l’immoble).
  - Memòria /projecte elèctric (segons potència instal·lada)
  - Certificat d’instal·lació elèctrica de Baixa d’instal·lacions de producció d'energia elèctrica (signat per un instal·lador especialista autoritzat, segellat per una empresa instal·ladora especialista que acrediti que s'ha realitzat la instal·lació d'acord al Reglament Electrotècnic per a baixa tensió).
  - Certificat del Registre d'Instal•lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).
  - Certificat d’inscripció al Registre d'Autoconsum de Catalunya RAC.
  - Factura del consum elèctric anterior a la data de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques.
  - En el cas d'instal·lacions col·lectives: l'acord de repartiment amb la potència assignada a cadascun dels participants.

 • Dades bancàries de la persona titular

  Per si la concessió de la bonificació comporta el reconeixement del dret a la devolució

 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa
 • Les persones comunicants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat


Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 08.02.2024 | 14:55