Comunicació obres - Captadors solars. Aerotèrmia. Plaques solars fotovoltaiques

Tipus 2 -  Obra menor.  Comunicació d'obres. Captadors solars. Aparells d'aerotèrmia. Plaques fotovoltaiques. Energia solar. Comunicacions obres. Placa fotovoltaica

Tràmit que serveix per comunicar la realització de les obres que es detallen a continuació (No inclou obres i usos que, segons la legislació, només es poden establir provisionalment, ni les que afecten a construccions incloses al catàleg d’edificis historicoartístics):

 • Captadors solars, aparells d'aerotèrmia, plaques solars fotovoltaiques no contemplats en altres tipus de llicència

Normativa reguladora

La presentació de la comunicació pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen

Cost

 • Segons l'ordenança fiscal número 22 caldrà abonar una taxa corresponent a l’1% del pressupost d’execució material de l’obra o instal·lació, d’acord amb els barems aprovats (amb un mínim de 25€).
 • L'estipulat a les ordenances fiscals número 8 i 9.
 • En base a l'ordenança fiscal número 5, el 3% del cost real i efectiu de la construcció i la instal·lació de l'obra.

Bonificacions

La instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol us dona dret a tramitar la reducció del 50 % de l'Impost de Béns Immobles del vostre habitatge durant 3 anys. Per tramitar-la, ves-hi.

Altres tràmits que poden ser del vostre interès

Informació comparativa dels diferents tipus d'obres que es poden executar a Martorelles

Per qualsevol dubte podeu contactar

ajmar.urbanisme@martorelles.cat

Quan es dóna resposta:

Si en el termini d'un mes, a comptar de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta el contrari, l'actuació es pot realitzar conforme la normativa, sempre i quan, s'hagi presentat la documentació requerida.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota persona propietària, promotora de l'obra o degudament autoritzada

Cal aportar:

 • Contracte d'acceptació de residus
 • Assumeix de la direcció de les obres per part de l'arquitecte o arquitecte tècnic
 • La documentació ha d'estar signada per personal tècnic qualificat, visada o amb document equivalent justificatiu
 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa
 • Les persones comunicants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat


 • Si les obres impliquen la retirada d'amiant

  - Comprovant de l'autorització de la retirada per part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
  - Contracte d'acceptació de residus

 • Formulari 2414 Comunicació d'obres i instal.lacions (normal)

  (Inclou una graella per calcular el cost)

 • Formulari TD20-025 Nomenament de la constructora i dades de la promotora

  (Si es requereix)

 • Formulari TD99-104 Declaració responsable de la persona tècnica

  (Si es requereix)

 • Memòria tècnica detallant els agents, la intervenció i amb la descripció completa de les obres
 • Justificant de pagament de les taxes corresponents
 • Justificació compliment normativa urbanística
 • Justificant estructural i certificat de solidesa de l'edifici en base a les noves actuacions
 • Pressupost de despeses detallat
 • Estudi de seguretat i salut ( o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut)
 • Estudi de gestió de residus de construcció

  Memòria, acceptació i/o ingrés previs a gestor

 • Documentació gràfica (plànols i fotografies)

  De l'estat actual de la zona d'instal·lació

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 20.09.2023 | 10:19