Pla d'emergència per sequera

Semàfor vermell – Escenari d’emergència (16% de les reserves)

 

MESURES COMUNES

 • L’Agència Catalana de l’Aigua distribuirà els recursos disponibles per als diferents usos de manera proporcional a la criticitat de les reserves.
 • Les extraccions d’aigua dels aqüífers s’hauran d’adequar al règim que preveu el Pla de sequera per a cada escenari.
 • Les dotacions de consums d’aigua per a l’abastament de la població (litres per habitant i dia) no superaran els límits establerts en el Pla de sequera per a cada escenari.
 • L’Agència Catalana de l’Aigua podrà establir modificacions temporals dels aprofitaments de l’ús del domini públic hidràulic (concessions, autoritzacions d’aprofitament o d’abocament) i aturar la tramitació de nous aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies mentre duri la sequera.
 • Els ens titulars dels abastaments en alta fixaran els cabals a distribuir per als serveis d’abastament domiciliari d’acord amb les directrius del Pla i hauran de facilitar la càrrega de cisternes d’aigua als municipis que es trobin en situació imminent de desabastament.
 • Només s’autoritzarà la celebració de proves esportives als rius sempre que no comportin una pèrdua dels recursos embassats ni afectin la qualitat de l’aigua.
 • El règim de cabals de manteniment podrà ser objecte de modulacions temporals en situacions excepcionals de sequera.
 • Els aprofitaments hidroelèctrics funcionaran en règim estrictament fluent o d’acord amb el règim que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas dels que es troben al peu dels embassaments.

MESURES DE GESTIÓ

 • Les entitats prestadores del servei d’abastament d’aigua aplicaran les mesures dels seus Pla d’emergència, que poden incloure reduccions de pressió i fins i tot la suspensió temporal en la prestació del servei d’abastament.
 • El Govern podrà establir a proposta d’un Departament o dels ens locals excepcions puntuals a les limitacions/prohibicions per raons d’interès públic.

MESURES D’ESTALVI GENERALS

En els sistemes regulats s’estableixen 3 estadis, amb una dotació màxima de consum per persona i dia en cada cas (inclou activitats econòmiques i comercials):

 • EMERGÈNCIA I a 200 litres persona i dia
 • EMERGÈNCIA  II a 180 litres persona i dia
 • EMERGÈNCIA III a 160 litres persona i dia

En els sistemes no regulats s’estableix una única dotació màxima per a l'emergència de 200 litres persona i dia.

L’ús de l’aigua per a abastament de la població restarà sotmès a totes les limitacions de les fases d’Alerta i Excepcionalitat amb els afegits següents amb caràcter general:

 • Supressió del reg agrícola en un 80% (es podrà autoritzar només el reg de supervivència de conreus llenyosos).
 • Reducció de l’ús de l’aigua per a usos ramaders del 50%.
 • Reducció del 25% dels consums d’aigua dels usuaris industrials.
 • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (25% en usos assimilables a urbans)
 • Les administracions locals, a través dels seus plans d’emergència poden establir limitacions/prohibicions addicionals a l’ús de l’aigua en instal·lacions esportives, públiques/privades i en espais lúdics.
 • Els usuaris no domèstic aplicaran les mesures previstes en els plans d’estalvi municipals/sectorials.
 • Supressió total del reg per a usos privats i/o recreatius, tret de les excepcions establertes pel Govern i que s’expliquen a continuació.

MESURES ESPECÍFIQUES EN SISTEMES REGULATS

Els sistemes regulats a les conques internes de Catalunya inclouen tots aquells municipis que formen part de les següents unitats d’explotació:

9. Embassament de Darnius – Boadella
10. Embassaments Llobregat
12. Embassaments Ter
13. Embassaments Ter – Llobregat

En termes generals es declara quan les reserves baixen per sota del 16%.

Es generalitzen, davant la manca de recursos hídrics, les restriccions a tots els usos per garantir l'abastament per al consum humà amb caràcter prioritari.

MESURES ESPECÍFIQUES EN SISTEMES NO REGULATS

Els sistemes no regulats a les conques internes de Catalunya inclouen tots aquells municipis que formen part de les següents unitats d’explotació:

1.Anoia- Gaià
2.Aqüífer Carme-Capellades
3.Aqüífer Fluvià-Muga
4.Aqüífer Plioquaternari Tarragona
5.Aqüífer Baix Ter
6.Capçalera del Llobregat
7.Capçalera del Ter
8.Consorci d’aigües Tarragona
11. Riudecanyes
14. Empordà
15. Estany de Banyoles
16. Mig Llobregat
17. Prades-Llaberia
18. Serralada transversal

En termes generals es declara quan les reserves baixen per sota del 16%.

Es generalitzen, davant la manca de recursos hídrics, les restriccions a tots els usos per garantir l'abastament per al consum humà amb caràcter prioritari.

 

Pòsters de restriccions en fase d'emergència I, II i III

Darrera actualització: 02.02.2024 | 09:18
Darrera actualització: 02.02.2024 | 09:18